Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Onko Etelä-Karjala C-hepatiitin valtakunta?

 • Etelä-Karjalan hepatiittitartunnat
  Etelä-Karjalan hepatiittitartunnat
 • Etelä-Karjalan hepatiittitartunnat ikäryhmittäin
  Etelä-Karjalan hepatiittitartunnat ikäryhmittäin

On­ko E­te­lä-Kar­ja­la C-he­pa­tii­tin val­ta­kun­ta? Ai­na­kin a­si­as­ta näin ker­ro­taan leh­des­sä E­TE­LÄ-SAI­MAA 4.tou­ko­kuu­ta 2016 ot­si­kol­la "C -he­pa­tiit­ti on nuor­ten tau­ti" Han­na Si­pi­nen.

  – E­te­lä-Kar­ja­las­sa C-he­pa­tii­tin il­maan­tu­vuu­s on ol­lut 2000-lu­vul­la Suo­men kol­man­nek­si suu­rin­ta. Syy­nä on suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den laa­ja­mit­tai­nen käyt­tö se­kä se, et­tä ih­mi­set käy­vät tes­teis­sä ai­em­paa­ e­nem­män. Tar­tun­nas­taan tie­tä­mät­tö­mi­ä maa­kun­nas­sa on to­den­nä­köi­ses­ti muu­ta­mi­a sa­to­ja.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaa­n E­te­lä-Kar­ja­las­sa C-he­pa­tiit­ti il­maan­tu­vuu­s on ol­lut 2000-lu­vul­la Suo­men kol­man­nek­si suu­rin­ta. Di­ag­no­soi­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä on py­sy­nyt vii­me vuo­si­na noin 40-50:s­sä. Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na tar­tun­ta­mää­rät o­vat vie­nee­t E­te­lä-Kar­ja­lan vuo­sit­tain maa­kun­tien kär­ki­kol­mik­koon. Syy­nä C-he­pa­tii­tin y­lei­syy­tee­n E­te­lä-Kar­ja­las­sa on suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den laa­ja käyt­tö...

  – Tar­tun­nan saa­neis­ta suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den käyt­tä­ji­ä on noin 70-80 pro­sent­ti­a, ker­too­ in­fek­ti­oy­li­lää­kä­ri Pek­ka Suo­ma­lai­nen E­te­lä-Kar­ja­lan so­si­aa­li-ja ter­veys­pii­ris­tä (Ek­so­te). C-he­pa­tiit­ti­tar­tun­nan saa­mi­nen ei vaa­di pit­kää käyt­tö­his­to­ri­aa, vaan tar­tun­nan voi saa­da jo yh­des­tä huu­me­ko­kei­lus­ta. C-he­pa­tii­tin kan­ta­jat on Suo­ma­­lai­sen mu­kaan tär­ke­ää saa­da tie­toi­­sik­si tar­tun­nas­taan, jot­ta uu­det tar­­tun­nat voi­daa­n eh­käis­tä.

He­pa­tiit­ti on nuor­ten tau­ti.

Kaa­kos­sa suo­nen­si­säi­si­ä huu­mei­ta käyt­tä­vät e­ni­ten 20-30 -vuo­ti­aat Tä­mä nä­kyy myös C-he­pa­tii­tin tar­tun­nois­sa: tar­tun­nan saa­neis­ta li­ki puo­let on di­ag­noo­si­het­kel­lä 20-29 -vuo­ti­ai­ta, mut­ta C-he­pa­tiit­ti­a to­de­taan myös 15-19 -vuo­ti­ail­la. Myös ri­ko­sy­li­ko­mi­sa­ri­o Tuo­mas Pöy­hö­nen Kaak­kois-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­ta ar­vi­oi, et­tä kaa­kos­sa suo­nen­si­säi­si­ä huu­mei­ta käyt­tä­vät e­ni­ten 20-30 -vuo­ti­aat. Sa­moil­la lin­joil­la on päih­de­lää­kä­ri Pa­si Lem­pi­äi­nen Ek­so­tes­ta. Tar­tun­nas­taan tie­tä­­mät­tö­mien mää­rän on ar­vi­oi­tu E­te­­lä-Kar­ja­las­sa o­le­van muu­ta­mi­a sa­­to­ja. Suu­rin o­sa saa tar­tun­nan li­kai­sis­ta huu­me­ruis­kuis­ta. Ek­so­te y­rit­tää ke­vää­n ai­ka­na ta­voit­taa tes­tei­hin ris­ki­ryh­mäs­sä o­le­vi­a.

P­ro­jek­ti

  – Hei­tä y­ri­te­tään ta­voit­taa ke­­vään ai­ka­na Ek­so­ten in­fek­ti­oyk­si­kön, päih­de­huol­lon ja gast­ro­en­­te­ro­lo­gi­an yk­si­kön yh­tei­sel­lä pro­­jek­til­la sa­noo päih­de­lää­kä­ri Pa­si Lem­pi­äi­nen Ek­so­tes­ta. P­ro­jek­tin mu­kaan ter­­vey­den­hoi­toyk­si­köi­hin, op­pi­lai­tok­­siin ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­­paik­koi­hin on ja­et­tu il­moi­tuk­si­a,­jois­sa on pu­he­lin­nu­me­ro tar­tun­­ta­kar­toi­tus­ta te­ke­väl­le ter­vey­den­hoi­ta­jal­le. P­ro­jek­ti on pyö­ri­nyt noin kuu­­kau­den, mut­ta tä­hän men­nes­sä yh­tey­de­not­to­ja on tul­lut vas­ta vä­­häi­nen mää­rä sa­noo Pa­si Lem­pi­äi­nen Ek­so­tes­ta.

Tar­tun­ta­mää­rien li­säk­si E­te­lä-Kar­ja­las­ta te­kee poik­keuk­sel­li­sen se, et­tä suu­rin o­sa tar­tun­nan saa­neis­ta on nuo­ri­a mie­hi­ä.

  – Vii­me vuo­si­na mie­hil­lä on to­det­tu C-he­pa­tiit­ti­tar­tun­to­ja kak­sin- tai kol­min­ker­tai­ses­ti nai­siin ver­rat­tu­na, Suo­ma­lai­nen sa­noo. Näin ker­to­vat a­si­aan pe­reh­ty­nee­t am­mat­ti­lai­set.

Mi­kä on C-he­pa­tiit­ti?

Kur­kis­tam­me wi­ki­pe­di­aan:

  "He­pa­tiit­ti C (HCV) on vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma mak­sa­tu­leh­dus, jo­ka hoi­ta­mat­to­ma­na voi joh­taa mak­sa­kir­roo­siin ja mak­sa­syö­pään. Toi­sin kuin A- ja B-he­pa­tiit­tiin, he­pa­tiit­ti C:hen ei o­le ro­ko­tet­ta. Se voi­daan kui­ten­kin hoi­taa lääk­keel­li­ses­ti.

  HCV:l­le on myös tyy­pil­lis­tä, et­tä se e­siin­tyy­ u­sein yh­des­sä HIV:n kans­sa. Im­muu­ni­jär­jes­tel­mää hei­ken­tä­vä HIV ra­joit­taa­ e­li­mis­tön ky­ky­ä hank­kiu­tu­a tau­di­nai­heut­ta­jis­ta e­roon, ja ris­ki sai­ras­tu­a mui­hin­kin in­fek­ti­o­sai­rauk­sii­n on tä­män vuok­si kas­va­nut. HIV-po­si­tii­vi­sil­la po­ti­lail­la he­pa­tii­tin e­te­ne­mi­nen on ta­val­lis­ta no­pe­am­paa."

Siis, nuor­ten hen­ki­löit­ten o­li­si hy­vää saa­da e­nem­män tie­to­a sii­tä, et­tä C-he­pa­tiit­ti ei o­le mi­kään leik­ki a­si­a en­nen kuin se on jo myö­häis­tä! Sen tar­tun­ta voi pi­la­ta ko­ko e­lä­män ja e­ri­tyi­ses­ti jos a­ja­tel­la nuo­rem­paa su­ku­pol­ve­a! Ris­ki­te­ki­jät kun o­vat tie­dos­sa!

Oi­kein hy­vää­ al­ka­nut­ta ke­vät­tä kai­kil­le ja pi­tä­kää­pä huol­ta ter­vey­des­tän­ne!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Hepatiitti C on nykyisin parannettavissa, mutta hoito on niin kallista, ettei sitä kannata tarjota narkomaanille, joka tartuttaa taudin itselleen uudelleen parannuttuaan.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Muistaakseni olen jostain lukenut,että yhden potilaan hoitaminen maksaisia 20 000€. Jätetäänkö sitten säästösyistä kaikki narkomaanit hoidon ulkopuolelle? Jossain on ehkä tilastot kuinka monta on kuitenkin parantunut. Vai lieneekö sellaisia tilastoja olemassa?
Kiitos kommentista!

Pekka Iiskonmaki

#2
Kaikkeen ei rahat riitä ja tuosta on helppo laistaa. Tauti on itse aiheutettu ja potilas maksaa tai kärsii.

Suomen lähes 700.000 virkamiestä on paljon tärkeämpi kulu yhteiskunnalle. He tekevät meille hyvinvointia ja holhoavat meitä kuin sylinallea.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #5

Pekka Iiskonmaki kirjoitti: [Tauti on itse aiheutettu ja potilas maksaa tai kärsii.],
- taidat olla liian julma kuitenkin. Hyvinvointivaltiossa pitäisi olla jokaiselle potilaalle oikeus hoitoon.

Virkamiehiä voisi kyllä hieman vähentää. Eikös itse pääministerikin jossain sanonut, että "virkamiehiä kymmeniä tuhansia liikaa", siis Suomessa!

Muuten miten pärjäisimme ilman virkamiehiä? Emme pystyisi mihinkään ilman heidän holhousta! :))

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Juha-Pekka Kosonen kirjoitti: [...hoito on niin kallista, ettei sitä kannata tarjota narkomaanille, joka tartuttaa taudin itselleen uudelleen parannuttuaan.],

- taitaa olla maailmalla olemassa edullisempiakin hoitomuotoja. Esimerkiksi taas wikipediasta:

[...Teksasin yliopistossa Yhdysvalloissa vuonna 2014 valmistunut tutkimus kertoo, että C-hepatiitti saatiin katoamaan 90 prosentilla tutkimuksen kohteena olevilta 12 viikossa uudella hoidolla, joka on edullinen. Euroopassa puolestaan tulossa markkinoille kallis lääkeyhdistelmä, jolla hoito voi maksaa 80 000 euroa...]

Kun Suomessa todetaan vuosittain noin 1 200 C-hepatiittitapausta niin jos ajatella tuota "Euroopan hintaa", niin selvä on, että tulee kysymys, mistä rahat otetaan. Pitäisikin tehdä enemmän avointa valistustyötä eikä kaunistella asiaa. Hyvää, että E-S kirjoittaa asiasta!

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

"Onko Etelä-Karjala C-hepatiitin valtakunta?"

- Ei, vaan maakunta.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Olet oikeassa, että "maakuntahan" se on, mutta menin lehtikirjoituksen mukaan ylentämään maakuntaa "valtakunnaksi".
Parempi olisi, että Etelä-Karjala ei profiloituisi hepatiitin maakunnaksi eikä valtakunnaksikaan!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita ja blogin lukijoita!

"Niin kaunis on maa" Kari Rydman:n esittämän laulun mukana oikein hyvää alkanutta kevättä!

https://www.youtube.com/watch?v=SlCR6QsvkWQ
Kari Rydman - Niin kaunis on maa

Ja "Maailma on kaunis" esittää Jessica Uussaari

https://www.youtube.com/watch?v=esL4lPn7MGg
Maailma on kaunis (REMIX) - Jessica Uussaari - The Voice of Finland

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset