Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!

  • On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!
  • On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!
  • On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!

Tie­sit­kö, et­tä ny­kyi­sen lain­sää­dän­nön mu­kaan ke­hi­tys­vam­mai­nen voi­daan van­gi­ta lai­tok­seen, Hän­tä voi­daan koh­del­la vä­ki­val­tai­ses­ti ja Hä­neen voi­daan koh­dis­taa pak­ko­kei­no­ja pel­käs­tään sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä Hän on ke­hi­tys­vam­mai­nen.

Muu­tos­ta vaa­ti­va ad­res­si luo­vu­tet­tii­n ei­len 24.11.2015 kan­sa­ne­dus­ta­jil­le E­dus­kun­nan pik­ku­par­la­men­tis­sa.

Mi­nun mie­les­tä­ni tä­mä on e­päin­hi­mil­lis­tä koh­te­lu­a. Sik­si al­le­kir­joi­tin tä­tä kos­ke­van ad­res­sin ne­tis­sä. Tä­män ad­res­sin voi e­del­lee­n al­le­kir­joit­taa ne­tis­sä!

Jul­kai­sen täs­sä ly­hen­nel­män Ka­le­vi Mat­ti­lan pu­hees­ta, jo­ka o­li saa­te­sa­noi­na vie­des­säm­me a­si­aa kan­sa­ne­dus­ta­jien tie­toi­suu­teen:

Ar­voi­sat kan­sa­ne­dus­ta­jat

A­si­am­me kos­kee ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­ne­tun lain muut­ta­mis­ta. A­si­a on par­hail­laan E­dus­kun­nan kä­si­tel­tä­vä­nä, täl­lä het­kel­lä pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nas­sa.

Mei­tä on pai­kal­la ke­hi­tys­vam­mais­ten o­mai­si­a se­kä Suo­men muis­ti­a­si­an­tun­ti­jat ry:n e­dus­ta­ji­a. Teil­le on ja­et­tu ke­hi­tys­vam­mais­ten o­mais­ryh­män add­res­si “Ei uh­ra­ta ke­hi­tys­vam­mai­si­a YK-so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin vuok­si”, jos­sa on nyt 445 al­le­kir­joi­tus­ta. Mai­nit­sen a­luk­si add­res­sim­me pää­koh­dat:

  1. Em­me hy­väk­sy, et­tä tä­hän ke­hi­tys­vam­ma­la­kie­si­tyk­seen si­säl­tyy­ e­del­leen pak­ko­kei­no­ja ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joi­tuk­si­a.

  2. Em­me hy­väk­sy, et­tä vä­li­ai­kai­suu­s o­li­si hy­väk­syt­tä­vä pe­rus­te­lu muu­toin huo­nok­si to­de­tul­le lail­le.

  3. Em­me hy­väk­sy, et­tä yh­tä vam­mais­ryh­mää, ke­hi­tys­vam­mai­si­a, käy­te­tään kan­sain­vä­li­sen so­pi­mus­ta­voit­teen vä­li­kap­pa­lee­na, jot­ta Vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­si­a kos­ke­va YK:n y­leis­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­ti voi­tai­siin teh­dä.

Ke­hi­tys­vam­mai­suus pak­ko­kei­no­jen pe­rus­tee­na

Ke­hi­tys­vam­mai­suus ku­ten mi­kään muu­kaan vam­mai­suu­s ei si­nän­sä ai­heu­ta tar­vet­ta pak­ko­kei­no­jen käyt­töön. Pak­ko­kei­no­ja ei mie­les­täm­me tu­le si­säl­lyt­tää vain yh­tä vam­mais­ryh­mää, ke­hi­tys­vam­mai­si­a, kos­ke­vaan e­ril­lis­la­kiin. Ke­hi­tys­vam­ma­lain pak­ko­kei­no­py­kä­lään §42 nyt la­kie­si­tyk­ses­sä eh­do­tet­tu­jen muu­tos­ten ja li­säys­ten a­se­mes­ta ky­sei­nen py­kä­lä tu­lee ku­mo­ta.

Hal­li­tuk­sen e­si­tyk­sen pe­rus­te­luo­san si­sään on nyt §42:n li­sä­nä kir­jau­tet­tu koh­taan 3.3.3 “­Ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den käyt­tö”, et­tä ra­joi­tus­toi­men­pi­teis­tä on e­ro­tet­ta­va pe­rus­hoi­toon kuu­lu­vat toi­men­pi­teet, jol­lai­si­na lu­e­tel­laan mm. si­to­mi­nen, hy­gie­ni­a­haa­la­rin käyt­tö ja lu­ki­tut o­vet. Mut­ta nyt ei mu­ka o­le­kaan ky­se it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joit­teis­ta vaan hy­väs­tä hoi­dos­ta ja huo­len­pi­dos­ta. (E­ri­tyi­ses­ti tä­hän liit­ty­en Suo­men muis­ti­a­si­an­tun­ti­jat r.y.:n puheenvuoro).

Yh­tey­den­pi­don ra­joi­tus­ta ja ke­mi­al­lis­ta si­to­mis­ta ei e­si­tyk­ses­sä o­le mai­nit­tu sal­lit­tui­na ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­nä. Jos nii­tä kui­ten­kin e­del­leen käy­te­tää­n, ei niis­tä sii­s o­le  va­li­tu­soi­keut­ta.  Kuu­luu­ko yh­tey­den­pi­don ra­joi­tus­kin siis ­hy­vään hoi­toon ja huo­len­pi­toon, vaik­ka E­dus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mies on tois­tu­vas­ti puut­tu­nut a­si­aan, ku­ten mm. tä­män la­ki­a­loit­teen pe­rus­te­luis­sa­kin on mai­nit­tu. (Täs­tä ai­hees­ta Vi­o­la Heis­to­sen pu­heen­vuo­ro).

Kun ke­hi­tys­vam­mai­sel­la hen­ki­löl­lä on psyyk­ki­si­ä on­gel­mi­a tai sai­raus­koh­taus ja tar­vi­taan ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­tä, tu­lee tur­vau­tu­a mie­len­ter­veys­lain sal­li­miin ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­siin ku­ten muil­la­kin ih­mi­sil­lä.

E­ril­li­sen, vain ke­hi­tys­vam­mai­si­a kos­ke­van ja vä­li­ai­kai­sek­si tar­koi­te­tun la­ki­muu­tok­sen a­se­mes­ta tu­li­si kes­kit­ty­ä y­lei­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keus­lain (I­MO-la­ki) uu­teen kä­sit­te­lyyn sen rau­e­tet­tu­a vii­me vaa­li­kau­den päät­ty­mi­sen ta­ki­a vuo­den 2015 a­lus­sa. Sii­nä la­kie­si­tyk­ses­sä täh­dät­tii­n ai­van oi­kein ja ta­sa­puo­li­ses­ti kaik­kien e­ri ih­mis- ja vam­mais­ryh­mien it­se­mää­rää­mi­soi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­seen

Ke­hi­tys­vam­mai­suus ja ta­sa-ar­vo

Ke­hi­tys­vam­mai­set pi­tää­ a­set­taa ter­vey­den­huol­los­sa ta­sa-ar­voi­see­n a­se­maan mui­den ih­mis­ten ja si­ten myös mui­den vam­mais­ten kans­sa. Tä­mä kos­ki­si myös psyyk­ki­si­ä sai­rauk­si­a ja on­gel­mi­a. Ke­hi­tys­vam­ma­lain §2:n e­ri­tyis­huol­toon kuu­lu­vien pal­ve­lui­den lu­et­te­los­ta pi­tää tä­män to­teut­ta­mi­sek­si pois­taa ter­vey­den­huol­to. Ny­kyi­sin tä­mä py­kä­lä on ra­joit­ta­nut ta­sa­ver­tai­sen y­lei­sen e­ri­kois­sai­raan­hoi­don saa­mis­ta e­sim. p­syyk­ki­sis­sä on­gel­mis­sa.

Ke­hi­tys­vam­mai­suus ja pak­ko­hoi­to

Ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten tah­don­vas­tais­ta e­ri­tyis­huol­to­a e­li pak­ko­hoi­to­a kos­ke­vat §§ 32-33 pi­tää ku­mo­ta. §32:s­sa teh­ty “­ke­hi­tys­vam­mai­nen” -sa­nan vaih­ta­mi­nen sa­naan “­hen­ki­lö” on pelk­kä kos­meet­ti­nen muu­tos. Mie­len­ter­veys­lais­sa o­le­va vas­taa­va py­kä­lä riit­tää, si­tä voi­daan käyt­tää myös niis­sä ke­hi­tys-vam­mais­ten ih­mis­ten koh­dal­la e­sil­le tu­le­vis­sa har­vi­nai­sis­sa ta­pauk­sis­sa, jois­sa pak­ko­hoi­to­a tar­vi­taan.

Toi­men­pi­teet

Lo­puk­si: Nyt e­si­te­tyn “­paik­kaa­mi­sen” a­se­mes­ta ke­hi­tys­vam­ma­la­ki pi­tää van­hen­tu­nee­na ja seg­re­goi­va­na e­ri­tyis­la­ki­na pi­kim­mi­ten pur­kaa ja yh­dis­tää vam­mais­pal­ve­lu­la­kii­n yh­tei­sek­si vam­mais­laik­si. Pak­ko­kei­no­jen li­sää­mi­nen ny­kyi­seen ke­hi­tys­vam­ma­la­kiin se­men­toi­si ke­hi­tys­vam­ma­lain taas e­ril­lis­la­ki­na  vuo­si­kym­me­nik­si.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Taru Elkama, kiitos suosittelusta!
Kehitysvammaiset ovat ihmisiä siinä missä me kaikki muut, mutta heistä ei monikaan pysty itse puuttumaan epäkohtiin ja taistelemaan omista oikeuksistaan. Se on meidän omaisten asia puuttua, jos viranomaiset toimivat väärin kehitysvammaisia kohtaan.

Mukavaa joulunodotteluaikaa!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Suomessa kehitysvammaisten vaikutusmahdollisuudet ovat heikommat kuin muissa Pohjoismaissa. Kehitysvammaiset haluavat päästä itse vaikuttamaan siihen, missä asuvat ja mihin käyttävät aikansa, kirjoittaa Lapin kansa.

http://www.lapinkansa.fi/lappi/kehitysvammaiset-ha...

Alempana tekstin jpg kuvassa:

Tommi Kivimäki (vas.), Aileen Soffia Svensdóttir, Heikki Suvilehto, Marjatta Tammisto, Olavi Hietaharju, Jan Petterson ja Ulrica Sund (edessä) osallistuvat pohjoismaiseen kehitysvammaliittojen tapaamiseen Rovaniemellä.

http://dyuyxnsy4u323.cloudfront.net/lapinkansa/con...

- Se on hienoa, että itse kehitysvammaiset pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan asioihin.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

"Suomi yrittää ratifioida YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen tällä hallituskaudella. Esteenä on yksi lakipykälä, jota hallitus yrittää muuttaa.

Pykälä koskee pakon käyttämistä kehitysvammahuollossa. Sen poistamista on vaadittu pitkään ja sitä on pidetty jopa häpeäpilkkuna, koska se on niin yleisluontoinen:

”Erityishuollossa olevaan henkilöön saadaan soveltaa pakkoa vain siinä määrin kuin erityishuollon järjestäminen tai toisen henkilön turvallisuus välttämättä vaatii.”

Kirjoittaa Päivi Repo Helsingin Sanomissa 25.11.2015 otsikolla "Kehitysvammaiset protestoivat pakkokeinoja".

http://www.hs.fi/kotimaa/a1448421765147

Toimittaja Päivi Repo oli eilen (24.11.2015) läsnä kun ryhmämme oli luovuttamassa kansanedustajille adressia Pikku parlamentissa.
Hän mainitsee lain pykälää, joka koskee pakon käyttämistä kehitysvammahuollossa. Tarkennan, että

se on KEHITYSVAMMALAIN HIRVITTÄVÄ PYKÄLÄ §42!

Lue lisää, ole hyvä:

http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/191938-kehi...

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Valitettavasti kehitysvammaisten asiat ei muutenkaan paljon kiinnosta kansalaisia, mutta erityisesti nyt kun lähes kaikki "huomio on keskitetty" pakolaisiin. Mutta hieno juttu, että pakolaiskysymykseen ottaa kantaa Pertti Kurikan Nimipäivät! He ovat ajan tasalla.

http://niklasherlin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/20210...

"Pakolaisille täytyy antaa oikeus ja turva tässä maassa.
Ketään heistä ei saa solvata ja pahoin pidellä....
Laulaa PKN yhtye :

https://www.youtube.com/watch?v=pSurMupQOQA
Tervetuloa Suomeen sanoo Pertti Kurikan Nimipäivät #SuomiSaysWelcome #PKN

Käyttäjän ellelazarov kuva
Elle Marketta Lazarov

Hei Viola. Luin ja olin suorastaan järkyttynyt. Miksi omaisten tapaamisia ja yhteyden pitoa rajoitetaan??
Vanhana hoitotyöläisenä en ole edes kuullut tuollaisesta.
Tietysti sitomiset ja erityisvaatteet rajoittavat ihmisen yksilön vapautta, mutta tulee tilanteita, joissa ne on välttämättömiä ihan henkilön oman turvallisuuden takia.

Totta sekin niin monista tuollaisista tavoista tehdään hoitokäytäntö kiireeseen vedoten.

Järjetön "kehitysvammaislaki" jäänne historiasta tosiaan.

Kävin tutustumassa ja allekirjoitin adressin.

Voimia taisteluun!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitos Elle Marketta kun tulit lukemaan ja kommentoimaan. Asun jo neljännesvuosisata Suomessa ja kaikki nämä vuodet kehitysvammaisten omaiset, ja minä mukana, taistelemme kehitysvammaisten ihmisoikeuksien puolesta. Se on vähintään kummallista, että kehitysvammaisilla ja muuten vammaisilla täytyy olla omat lait ja pykälät? Kaikki ovat ihmisiä siinä missä me kaikki muut!

Kerran seminaarissa vammaisten asiantuntija Ruotsista ihmetteli kun kysyin onko heillä kehitysvammaisille ja muuten vammaisille lait yhdistetty? Vastasi, että jos ne olivat eri lait, niin on yhdistetty jo viisikymmentä vuotta sitten...!

Vaikkakin yleisesti asiat vammaisten kohdalla Suomessa ovat paljon paremmassa mallissa kuin monessa muussa maassa, mutta on todellakin paljon parannettava erityisesti kehitysvammaisten ja autististen henkilöitten kohdalla.

Nämä henkilöt ovat helppoja väärinkäytösten uhreja, niin hyväksikäytölle, että kaltoin kohtelulle. Äärimmillään vammainen eristetään omaisista rajoittamalla yhteydenpitoa ja normaalia kanssakäymistä ja pidetään omaisilta suljettujen ovien takana...

Mukavaa joulunodotteluaikaa jokaiselle meille, niin myös jokaiselle henkilölle, joka tarvitsee erityishuoltoa!
Kiitos suosittelusta!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Lievästi kehitysvammaisilla aikuisilla on asiaa!

Kehitysvammaiset ovat ihan samanlaisia suomalaisia kuin valtaväestö.
ovat vain "Kahden maailman välissä".

Lievästi kehitysvammaiset aikuiset ovat kirjoittaneet ja videoineet ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tarpeitaan. Julkilausuman nimi on Kahden maailman välissä.
youtube.com

Kannattaa katsoa :

https://www.youtube.com/watch?list=PLzpuU2mppYfdve...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset