Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Pakolaisten uusi reitti Eurooppaan

 • Venäjän kautta Norjaan
  Venäjän kautta Norjaan
 • Nikkelin kaupungista Kirkkoniemeen
  Nikkelin kaupungista Kirkkoniemeen
 • Rajan ylittämiseen tarvitaan polkupyörä
  Rajan ylittämiseen tarvitaan polkupyörä
 • Norja odottaa
  Norja odottaa
 • Pakolaisten uusi reitti Eurooppaan
 • Kirkkoniemessä pakolaisille on varattu 150 vuodepaikkaa
  Kirkkoniemessä pakolaisille on varattu 150 vuodepaikkaa

Sak­san liit­to­kans­le­ri An­ge­la Mer­kel sa­noi kes­ki­viik­ko­na Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa pi­tä­mäs­sään pu­hees­saan pa­ko­lai­sil­mi­ös­tä, et­tä pa­ko­lai­set "löy­tä­vät mi­tä us­ko­mat­to­mim­pi­a vaih­to­eh­to­ja", jos EU-mai­den hal­li­tuk­set y­rit­tä­vät sul­ke­a pe­rin­tei­si­ä maa­han­tu­lo­reit­te­jä. Niin se on! Jos yk­si o­vi sul­keu­tuu, niin toi­nen a­va­taan!

"Siir­to­lai­sil­la uu­si reit­ti: Ve­nä­jän kaut­ta Lap­piin". – Näin ker­too Kas­pe­ri Sum­ma­nen 10.10.2015 Verk­ko­uu­ti­sis­sa vii­ta­ten The New York Ti­mes-leh­teen,

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Vii­mei­sen muu­ta­man kuu­kau­den ai­ka­na Eu­roo­pan kaik­kein poh­joi­sim­piin kolk­kii­n on al­ka­nut il­mes­ty­ä pa­ko­lai­si­a Ve­nä­jäl­tä T­he New York Ti­mes ker­too.

Leh­den mu­kaan mo­ni e­ten­kin Syy­ri­as­ta, I­ra­kis­ta tai Af­ga­nis­ta­nis­ta läh­te­nyt on päät­tä­nyt luo­pu­a vaa­ral­li­ses­ta me­ri­mat­kas­ta ja läh­te­nyt ta­voit­te­le­maan Poh­jois-Eu­roop­paa maa­teit­se. Hei­dän mat­kan­sa vie u­sein Ve­nä­jän kaut­ta pit­käl­le Poh­jo­laan. E­ten­kin Nor­jan Lap­pi on ol­lut tu­li­joi­den suo­si­os­sa.

Nor­jan S­tors­ko­giin saa­pui yk­sin syys­kuus­sa y­li 400 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa Ve­nä­jän ra­jan y­li. Vii­me vuon­na tu­li­joi­ta o­li vii­si.

Val­ta­o­sa S­tors­ko­giin tu­le­vis­ta saa­puu maa­han ve­nä­läi­sil­lä pol­ku­pyö­ril­lä, kos­ka Ve­nä­jä ei an­na ja­lan­kul­ki­joi­den y­lit­tää ra­jaa. Sik­si tu­han­sien ki­lo­met­rien mat­kan vii­mei­sen met­rit on pyö­räil­tä­vä. He os­ta­vat pol­ku­pyö­rät Ve­nä­jäl­tä ja jät­tä­vät ne S­tors­ko­giin.

Ve­nä­jän syy­ri­a­lai­set et­si­mään pa­rem­paa­ e­lä­mää

  Tä­mä on pa­rem­paa kuin me­ren y­lit­tä­mi­nen", to­te­aa 55-vuo­ti­as syy­ri­a­lai­nen in­si­nöö­ri Ya­sir Ars­la­nuk.

Hän saa­pui hil­jat­tain Nor­jan Lap­piin per­heen­sä kans­sa.

Ku­ten jot­kut muut­kin Ve­nä­jäl­tä tul­lee­t, ei Ars­la­nuk läh­te­nyt pa­koon Syy­ri­as­ta. Hän a­sui Ve­nä­jäl­lä, mut­ta päät­ti läh­te­ä maas­ta et­si­mään pa­rem­paa e­lä­mää, kun hä­nel­le sel­vi­si, et­tä Syy­ri­an kan­sa­lai­suus ta­kaa­ u­sein pa­ko­laiss­ta­tuk­sen Eu­roo­pas­sa.

21-vuo­ti­as syy­ri­a­lais­nai­nen taas ker­too i­sän­sä, äi­tin­sä ja vel­jen­sä pa­en­neen Syy­ri­as­ta Sak­saan ke­säl­lä. Per­he ker­toi sel­lai­si­a kau­hu­ta­ri­noi­ta mat­kas­ta Vä­li­me­ren y­li ja Bal­ka­nin lä­pi, et­tä nai­nen päät­ti mie­luum­min koit­taa­ on­ne­aan kul­ke­mal­la Ve­nä­jän kaut­ta.

New York Ti­mes ker­too ta­ri­noi­den Ve­nä­jän rei­tis­tä ja pa­ko­lais­ten hy­väs­tä koh­te­lus­ta Nor­jas­sa le­vi­ä­vän no­pe­as­ti. So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ker­ro­taan, kuin­ka en­sim­mäi­nen Poh­jois-Nor­jaan saa­pu­nut syy­ri­a­lais­ryh­mä o­li ma­joi­tet­tu en­sin hie­noon ho­tel­liin Nor­jan Kirk­ko­nie­meen, ja len­nä­tet­ty sit­ten Os­loon jät­tä­mään tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­si­a.

Vii­su­mit Ve­nä­jäl­le -ta­ri­noi­den seu­rauk­se­na mo­net Syy­ri­as­ta pa­en­nee­t y­rit­tä­vät­kin nyt saa­da vii­su­mei­ta Ve­nä­jäl­le sen si­jaan, et­tä pyr­ki­si­vät Vä­li­me­ren y­lit­se.

Myös Ve­nä­jän puo­lel­la pa­ko­lais­vir­ras­ta on jo tul­lut tuot­toi­saa lii­ke­toi­min­taa. Pai­kal­li­set kul­je­tu­sy­ri­tyk­set vie­vän Mur­mans­kii­n u­sein len­tä­mäl­lä saa­pu­vat tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ra­jan lä­hel­lä si­jait­se­vaan Nik­ke­liin kau­pun­kiin. Siel­tä pa­ko­lai­set os­ta­vat pol­ku­pyö­rän­sä ja läh­te­vät koh­ti Eu­roo­pan poh­jois­ta kärkeä...

Ve­nä­jän ra­ja vuo­taa­ Eu­roop­paan, mut­ta ei Kaak­kois-Suo­men kaut­ta.

Näin sa­noo Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen a­pu­lais­ko­men­ta­ja ja ken­raa­li­ma­ju­ri Ilk­ka Lai­ti­nen Uu­tis­vuok­sen haas­tat­te­lus­sa (23.09.2015 UV Har­ri Mans­ki­nen) "Kaak­kois­ra­ja py­syy k­ruu­nun­ja­lo­ki­ve­nä". Kaak­kois­ra­jal­la ei o­le merk­ke­jä sii­tä, et­tä Ve­nä­jäs­tä tu­li­si tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den reit­ti. Sil­ti hän on huo­lis­saa­n i­tä­ra­jan val­von­nas­ta, sil­lä hen­ki­lös­tön siir­toon muu­al­le si­säl­tyy ris­ke­jä.

  Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to on ko­ko lai­tok­sen k­ruu­nun­ja­lo­ki­vi. Sii­hen ei kos­ke­ta. Jos väkeä jou­du­taan siir­tä­mään län­si­ra­jal­le, muu­ i­tä­ra­jan val­von­ta kär­sii, Lai­ti­nen sa­noo.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sis­ta kui­ten­kin o­lem­me huo­man­nee­t, et­tä Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­tos­ta on läh­te­nyt ai­na­kin kym­me­nen hen­ki­löä Tor­ni­oo­n, yk­si Kot­kaan ja I­mat­ral­le tur­va­paik­ka­ha­ki­joi­den jär­jes­te­ly­kes­kuk­siin (tie­dot voi­vat ol­la van­hen­tu­neet).

Kui­ten­kin luo­te­taan sii­hen, et­tei "Kaak­kois­ra­jal­le o­do­te­ta ih­mis­tul­vaa­" I­däs­tä saa­pu­mi­sen es­tä­vät pit­kä mat­ka ja Ve­nä­jän Ve­nä­jän vi­ra­no­mais­ten tiuk­ka lin­ja.

  Jos pa­pe­rit ei­vät o­le kun­nos­sa, siel­tä kaut­ta ei pääs­te­tä ih­mi­si­ä tu­le­maan Suo­meen, ra­ja­val­von­taup­see­ri, ma­ju­ri Mi­ka Ke­rä­nen Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­tos­ta sa­noo.

Toi­vot­ta­vas­ti näin on jat­kos­sa­kin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (32 kommenttia)

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Miksi Venäjä päästää Syyrian siirtolaisia Natomaahan Norjaan?
Ensin pommittaa syyrialaisia ja siten tulee lisää pakolaisia ja ei ota itse niitä vastaan vaan ohjaa Norjaan?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Se liittyy Norjan ja Venäjän väliseen sopimukseen viisumivapaasta liikkumisesta raja-alueella 30 kilometrin etäisyydellä rajan molemmilla puolilla (allekirjoitettu 2010), jonka ovat löytäneet pakolaiset.Ymmärtääkseni Venäjä noudattaa sopimusta.

http://fi.sputniknews.com/pohjoismaat/20150506/540...

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Tuossa sopimuksessa ei varmaankaa mainittu , että viisumivapaus koskee vain Venäjän ja Norjan kansalaisia.

Venäjä tukee kaikintavoin Syyrian nykyhallintoa.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #12

En ole tietenkään lukenut sitä sopimusta, mutta kun on viisumista vapaa alue 30km., niin luulisin, että sinne on vapaa kulku niin Venäjältä kuin myös Norjasta.
Mutta jos Venäjältä päin ei palaa takaisiin Venäjälle ja lähtee alueen läpi Norjaan, niin siinä tietenkin kysytään.Turvapaikanhakijan Norja sitten ottaa vastaan tai ei...Sillä viisi se taitaa mennä.

Esa Niemi

Nämä ovat käsittääkseni Venäjällä pidempään olleita henkilöitä, jotka ovat Assadin myötävaikutuksella saaneet tulla Venäjälle. Nyt he ovat todenneet, että syyrialaiset saa täällä pysyviä oleskelulupia ja korkean elintason, joten miksi he jäisivät Venäjälle.

Venäjällä tulee hakea turvapaikkaa 24 tunnin sisällä Venäjälle tultua tai sitten on laiton rajan ylittäjä kuten pari vuotta sitten 2 bussillista syyrialaisia yritti Venäjältä Suomeen ja Baltiaan.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #13

Kävin lukemassa venäjänkielisiltä sivuilta:
Syyrian pakolaiset. Ottaako Venäjä pakolaisia Lähi-Idästä?
(Беженцы из Сирии. Примет ли Россия переселенцев с Ближнего Востока?)

...Venäjän Federaation maahanmuutto virastosta Konstantin Romodanovskyn mukaan Venäjä ei ole turvapaikkahakijoille erityisen kiinnostava kohde. Venäjästä on tulossa kauttakulkumaa muuttoliikkeelle ja eniten pakolaisia ​​on kertynyt Murmanskin alueella lähellä Norjaa, jossa pakolaiset toivovat saavansa lämpimän vastaanoton.
Halu on siirtyä Norjaan tai Ruotsiin johtuu siitä, että Pohjoismaissa on paljon parempi sosiaaliturva.
Norjan viranomaisilla on aikomus antaa Murmanskin taksikuljettajille viisumit (viisumivapaus), että he voisivat kuljettaa takseilla syyrialaisia Murmanskin alueelta Norjaan..
Siksi ne, syyrialaiset jotka ovat Venäjällä tai saapuvat Moskovaan mieluummin lähtevät Murmanskin kautta - Norjaan tai Pietarin kautta - Suomeen.

Lähde:
http://topwar.ru/82795-bezhency-iz-sirii-primet-li...

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #18

Tässä Norjalaisessa artikkelissa puhutaan, että Norjaan pyrkivien joukossa nimenomaa on näitä, jotka asuvat jo Venäjällä ja jotkut jopa 12 vuotta asuttuaan hakee nyt turvapaikkaa Norjasta.

http://www.nrk.no/finnmark/norge-ber-russland-fork...

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Mitä varten Venäjän viranomaiset päästävät turvapaikanhakijat Norjaan, mutta ei Suomeen?
Saakohan Venäjällä asunut syyrialainen turvapaikkaa NOrjasta?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Suomen ja Venäjän välillä ei ole sopimusta viisumivapaasta alueesta niin kuin Norjan ja Venäjän.
Lehtikirjoituksen mukaan jos henkilöllä on Syyrian kansalaisuus, niin se takaa usein pa­ko­laiss­ta­tuk­sen Eu­roo­pas­sa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Tuskin siinä tapauksessa, että ihminen on asunut turvallisessa maassa.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #6

"...päät­ti läh­te­ä maas­ta et­si­mään pa­rem­paa e­lä­mää...".
Ihmismieli kaipaa aina parempaa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #8

Jos tosiaankin yrittää esiintyä pakolaisena on aika tyhmää julkisesti kertoa, että asuu Venäjällä.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #9

Margareta:
"Jos tosiaankin yrittää esiintyä pakolaisena on aika tyhmää julkisesti kertoa, että asuu Venäjällä."

Syyrian passi tai väite olevansa Syyriasta on se millä tavoin kansainvälistä hätämekanismia voi käyttää hyväksi emmekä tällä hetkellä mahda asialle mitään kunnes hyväksikäyttö kielletään.

Somalit tekivät samaa jo 1990-luvulla. Hirmudiktaattori Siad Barren eliitti asui ja opiskeli Neuvostoliitossa/Venäjällä eikä heillä ollut hädän päivää, mutta elintaso ei kelvannut kuin osalle.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #15

Miten niin ei mahda muka mitään? Sitä vartenhan turvapaikkahakemukset käsitellään, ei ne ole mitään läpihuutjuttuja.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #17

Osa Euroopan maista tarjoaa syyrialaisille pysyvän oleskeluluvan, joten missä päin maailmaa tahansa asuva syyrialaistaustainen voi tulla ja saada pysyvän oleskeluluvan joissakin EU-maissa.

Tämän takia moni tekeytyy syyrialaiseksi tai tulee ilman henkilöllisyystodistuksia.

Syyrialaisuus todetaan mm. kielitestillä ja jos osaa Syyriassa käytettyjä murteita, niin se käytännössä takaa pysyvän oleskeluluvan.

Eikö ole hämmentävää kuinka helposti kansainvälistä hätämekanismia ja hyvää tahtoamme voi hyväksikäyttää emmekä kuitenkaan tee asialle mitään, vaan jopa houkuttelemme entistä enemmän ihmmisiä lähtemään liikkeelle?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #23

Tuskin on kovin helppo oppia syyrialaisia murteita, jos ei ole syyrilainen.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #24

Vastasin siihen saako esim. muussa maassa kuin Syyriassa asuva syyrialainen oleskeluluvan Euroopassa.

Jos ei puhu Syyriassa käytettyjä murteita, niin silloin haastatellaan missä päin Syyriaa on asunut ja kysytään vaikka minkä nimiseltä torilta ostaa ruokaa ja muita paikallisia olosuhteita kuvaavia kysymyksiä.

"Saksaan tulevista turvapaikanhakijoista 73%:lla ei ole mukanaan henkilöpapereita. Monet pakistanilaiset, afganistanilaiset ja jopa pohjoisafriklalaiset ilmoittavat olevansa syyrialaisia. Rekisteröinti ja tulijoiden taustojen tarkistaminen on Saksassa hidasta, koska viranomaisten tietokonejärjestelmät eivät ole yhteensopivia."

http://m.welt.de/politik/deutschland/article146598...

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #23

Esa Niemi Kirjoitti:[Eikö ole hämmentävää kuinka helposti kansainvälistä hätämekanismia ja hyvää tahtoamme voi hyväksikäyttää emmekä kuitenkaan tee asialle mitään, vaan jopa houkuttelemme entistä enemmän ihmmisiä lähtemään liikkeelle?],

-tuntuu siltä, ettei tätä ihmismassaa pysty enää kukaan mitenkään pysäyttämään tai vaikkapa järjestämään kunnolla.
Tuhansia ihmisiä liikkuu ympäri Eurooppaa ilman henkilöllisyystodistuksia!? ja jopa rekisteröitymättä minnekään. Lisäksi kielitaidottomat...Kummallista kerta kaikkiaan!

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #26

Voimme lopettaa muutamassa päivässä koko trafiikin jos vain poliittista tahtoa löytyisi, mutta kun sitä ei löydy, niin ei lopu trafiikkikaan.

EU voi halutessaan palauttaa mm. YK:n pakolaisleireillä tarjoamasta turvapaikasta kieltäytyneet takaisin pakolaisleireille ja Välimeri hiljenee muutamassa päivässä.

Se mikä on aiheutettu EU:n omalla politiikalla voidaan myös lopettaa EU:n politiikalla.

Täällä liikkuu jo satojatuhansia ihmisiä ilman, että tiedämme henkilöllisyyttä millään tavoin. Tiedusteluelimet eivät enää kykene seuraamaan islamisteja kuten tähän asti on voitu melko tehokkaasti estää iskuja. Euroopan ajaminen hallitsemattomaan tilanteeseen on puhdasta hulluutta.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #27

On puhdasta hulluutta, koska EU-maat eivät ole itsenäisiä eikä voineet pitää huolia rajoistaan. Vaikea kuvitella millaisia seurauksia voi tuoda tämä hallitsematon kaoottinen tilanne!

Äsken luin netistä, että Ruotsissa, en muista paikkaa, mutta kerrotaan että vastaanotto keskuksesta, jossa vain alaikäisiä lapsia oliko 1700 joista on kadonnut 400 tielle tietymättömälle...!? Ajatella!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Timo Tarus, kiitos kun piipahdit lukemaan ja suosittelet.
On sanonta, että "köyhä keinot keksii". Tässä tapauksessa voimme sanoa, että pakolainen "reitit keksii..."! Eivät he tyhmiä ole.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kirjoitin blogissa : [Ve­nä­jän ra­ja vuo­taa­ Eu­roop­paan, mut­ta ei Kaak­kois-Suo­men kaut­ta.],

- mutta mistä päin tänne Kaakkoiskulmille tulee pakolaisia?
Ainakin tänään 13.10.2015 Etelä-Saimaan (Auli Terävä) kirjoituksen mukaan "Hätämajoitus on täyttymässä Parikkalassa" ...Tornion järjestelykeskuksesta viikonloppuna Parikkalan Oronmyllylle perustettiin hätämajoituskeskus jonne voidaan majoittaa 150 henkeä. Sitä pyörittää Setlementtiliitto.
Parikkalaan sijoitetaan pelkästään miehiä.Suurin osa tulijoista on Irakista.

Erään irakilaisen matka alkoi Irakista ja päättyi Suomen Parikkalaan Turkin, Makedonian, Serbian,Kroatian, Unkarin,Itävallan,Saksan ja Ruotsin kautta.

Herää kysymys: miksi ihmeessä niin monen, ainakin mainittu henkilö, viiden EU:n jäsenvaltion kautta Suomeen?

Niemi Seppo

Kyllä tästä ilmiöstä on suomessakin kirjoitettu, Yksi pyöräilijä on saapunut suomeenkin. Tulijalla ilmeisesti paperit kunnossa maahantulolle.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Katso lisää "Vastaus kommenttiin #13"
...Siksi ne, syyrialaiset jotka saapuvat Moskovaan mieluummin lähtevät Murmanskin kautta - Norjaan tai Pietarin kautta - Suomeen.

Lähde venäjänkielinen:
http://topwar.ru/82795-bezhency-iz-sirii-primet-li...
Syyrian pakolaiset. Ottaako Venäjä pakolaisia Lähi-Idästä?

Periaatteessa jos viisumi-ja muut paperit ovat kunnossa, niin voi ylittää rajan Suomeen/schengen alueelle polkupyörällä tai vaikkapa autolla...
Paluumatkaa takaisiin ei kukaan pysty kontrolloimaan.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Kai ne Norjaan menijät ovat huomanneet että ei jokaisella tarvii olla pyörää. Yhdellä pyörällähän voi tulla helposti 2-3 henkeä.

Kerran suomalaisella porukalla paloi auto Venäjän puolella. Pääsivät toisten kyydissä rajalle. Mutta yli ei voinut mennä kävelemällä. Mutta silloin avulias rajamies sanoi että tuossa on ajoneuvo, kottikärry, menkää sillä yli, yksi työntää kottikärryä ja toiset kävelee perässä.

Venäläisillähän lakien tulkinta on joustavaa ja sitä voi vielä laventaa ruplilla!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Leo Mirala.
Jos seurasit tuolla minun vastauksia, niin Murmanskista Norjaan turvapaikanhakijoille on mahdollisuus ajaa venäläisellä taksilla ja kuulemma Norja ei tulee taksinkuljettajilta vaatimaan viisumiakaan, joten ei tarvitse ostaa polkupyörää eikä pyytää kottikärryä. :))

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Kirjoitit yllä että viisumivapaus koskee aluetta joka on 30 kilometrin etäisyydellä rajasta. Muurmansk on yli 200 kilometrin päässä.

Mistä ne valokuvat pyöräkasoista olivat?

Venäjä tietysti joustaa muodollisuuksista koska haluaa päästä pakolaisista eroon.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

En ole itse käynyt paikan päällä reittiä tutkimassa.Tiedot perustuvat netti-ja lehdistömateriaaliin.

200 km voi ajaa taksillakin.Murmanskista tieto tässä:
http://topwar.ru/82795-bezhency-iz-sirii-primet-li...

Polkupyöräkasa Norjan puolella:
http://www.nytimes.com/2015/10/10/world/europe/byp...

En osa sanoa kuka joustaa enemmän Venäjä vain Norja!

Jaakko Häkkinen

"Hän a­sui Ve­nä­jäl­lä, mut­ta päät­ti läh­te­ä maas­ta et­si­mään pa­rem­paa e­lä­mää, kun hä­nel­le sel­vi­si, et­tä Syy­ri­an kan­sa­lai­suus ta­kaa­ u­sein pa­ko­laiss­ta­tuk­sen Eu­roo­pas­sa."
-- Tämä on törkeää järjestelmän väärinkäyttämistä. Se on kaikki pois niiltä oikeasti hädänalaisilta.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

[Se on kaikki pois niiltä oikeasti hädänalaisilta.],
-niin se on, mutta ihminen ei lähtisi, jos ei järjestelmä sallisi! Neuvostoliitosta ei kukaan päässyt parempaa elämää etsimään vaikka olisikin halunnut.
Mielestäni tässä koko ihmismassa-liikkeessä on paljon muitakin väärinkäyttäjiä.
Keitä he oikein ovat? Joskus ilman henkilötodistuksia?
Heitä nimitetään miten milloinkin "pakolaiset, turvapaikanhakijat,siirtolaiset"!

Kiitos kommentista.

p.s.Norja alkaa käännyttää Venäjältä tulevat turvapaikanhakijat takaisin, eivät kärsi hätää...

http://yle.fi/uutiset/norja_alkaa_kaannyttaa_venaj...

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Löysin ruotsalaisesta lehdestä tämän näkökulman syyrialaisten naisten asemasta Turkissa.
http://www.svd.se/turkiets-syriska-slit-och-slangf...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset