Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Inkeriläisten rehabilitointi

 • Aleksander Kirjanen
  Aleksander Kirjanen
 • Wladimir Kokko
  Wladimir Kokko
 • Leonid Gildi
  Leonid Gildi

O­len saa­nut kä­sii­ni Toi­vo F­lin­kin kir­jan "Pois In­ke­ris­tä" (Y­li­o­pis­to­pai­no Hel­sin­ki 1995), jos­ta täl­lä ker­taa tuon e­sil­le si­vul­ta 217 e­teen­päin, lu­vun: "Pyr­ki­mys­tä re­ha­bi­li­toin­tiin".

Mie­len­kiin­nol­la ver­tai­lin ta­pah­tu­mi­a mo­lem­mis­sa mais­sa, Suo­mes­sa ja Ve­nä­jäl­lä. Ta­pah­tu­mi­a, jot­ka liit­ty­vät in­ke­ri­läis­ten pa­luu­muut­top­ro­ses­siin ja re­ha­bi­li­toin­tiin ja voin sa­no­a, et­tä In­ke­rin suo­ma­lai­set o­li­vat Ve­nä­jän ja Suo­men pe­li­nap­pu­loi­na täs­sä pa­luu­muut­top­ro­ses­sis­sa.

Tut­ki­ja F­lin­kin kä­sis­sä o­vat ol­leet tär­ke­ät do­ku­men­tit re­ha­bi­li­toin­ti-a­si­as­ta jo pa­luu­muut­top­ro­ses­sin al­ka­mis­vai­hees­sa, mut­ta me suo­ma­lai­set In­ke­ris­sä em­me tien­net si­tä ja o­len var­ma, et­tä ai­ka mo­ni pa­luu­muut­ta­jis­ta ei tie­dä tä­nä päi­vä­nä­kää­n a­si­as­ta mi­tään.

Jo­ten tu­tus­tuin F­lin­kin kir­jaan ja ha­lu­an tuo­da e­sil­le ver­tai­lus­sa mil­lai­si­a toi­men­pi­tei­tä te­ki­vät Ve­nä­jäl­lä ja Suo­mes­sa In­ke­rin suo­ma­lais­ten kan­san koh­ta­loon liit­ty­vi­ä.

1988 - 1989

2. ke­sä­kuu­ta 1988 Suo­mes­sa:

In­ke­ri­läis­ten muut­to Suo­meen tu­li e­sil­le SU­PO:n (suo­je­lu­po­lii­si) sil­loi­sen pääl­li­kön Sep­po Tii­ti­sen ja KGB:n Hel­sin­gin Fe­lix Ka­ra­se­vin ta­paa­mi­ses­sa. Tii­ti­nen tie­dus­te­li val­ti­o­joh­don nä­ke­mys­tä in­ke­ri­läis­ten suh­teen. "jos o­vat val­mii­t an­ta­maan muut­to­lu­van, an­ne­taan tul­la, vaik­ka o­li­si "mit­ta­tap­pi­oi­ta­kin, o­vat­han suo­ma­lai­si­a", ker­too Tii­ti­nen Koi­vis­ton to­den­neen...

   Läh­de: Suo­je­lu­po­lii­sin his­to­ri­aa kä­sit­te­le­vä te­os Ra­ta­ka­tu 12

14. mar­ras­kuu­ta 1989 Neu­vos­to­lii­tos­sa:

Neu­vos­to­lii­ton Kor­kein Neu­vos­to hy­väk­syi jul­ki­lau­su­man, jos­sa to­det­tiin maan kan­soi­hin koh­dis­tu­neet vai­not ja pak­ko­siir­rot lait­to­mik­si ja ri­kol­li­sik­si. Sa­mas­sa jul­ki­lau­su­mas­sa ko­ros­tet­tii­n, et­tä mai­ni­tuil­le kan­soil­le on pa­lau­tet­ta­va niil­le kuu­lu­vat oi­keu­det. Huom! Sa­ma­na vuon­na 1989 muut­ta­ji­a (pa­luu­muut­ta­ji­a­ko ken­ties?) Suo­meen Neu­vos­to­lii­tos­ta o­li jo 600, vaik­ka ei ol­lut vie­lä jul­kis­tet­tu Mau­no Koi­vis­ton lau­sun­to­a In­ke­ri­läis­ten pa­luu­muu­tos­ta. Mie­len­kiin­tois­ta!

   Läh­de: Pois In­ke­ris­tä. Toi­vo F­link

1990

Suo­mes­sa: Huh­ti­kuun 10. päi­vä­nä 1990 Mau­no Koi­vis­ton haas­tat­te­lus­ta A­jan­koh­tai­ses­sa kak­ko­ses­sa 10.4.1990 läh­ti liik­keel­le in­ke­ri­läis­ten pa­luu­muut­to Suo­meen.

Neu­vos­to­lii­tos­sa: Huh­ti­kuun 26. päi­vä­nä 1990 vah­vis­tet­tiin val­ta­kun­nal­li­nen la­ki po­liit­tis­ten vai­no­jen koh­teek­si jou­tu­nei­den kan­so­jen re­ha­bi­li­toi­mi­ses­ta.

Jou­lu­kuun 11. päi­vä­nä 1990 Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on kan­sa­ne­dus­ta­jien kong­res­si hy­väk­syi a­se­tuk­sen, jos­sa tuo­mit­tiin Ve­nä­jäl­lä ta­pah­tu­neet po­liit­ti­set vai­not ja huo­mi­oi­tiin nii­den uh­reik­si jou­tu­neet kan­sat. A­se­tuk­ses­sa to­det­tiin toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na to­teu­te­tut kan­so­jen pak­ko­siir­rot bar­baa­ri­mai­sik­si.

A­se­tuk­ses­sa lu­e­tel­tiin nä­mä kan­sat:

 • bal­ka­rit,
 • in­gis­hit,
 • kal­my­kit,
 • ka­ra­tsha­je­vit,
 • K­ri­min ta­taa­rit,
 • sak­sa­lai­set,
 • mes­het­ti-tur­kit ja
 • t­set­see­nit.

Ve­nä­jän suo­ma­lai­si­a, e­li in­ke­rin­suo­ma­lai­si­a, ei mai­nit­tu!!!

Siis Ve­nä­jäl­lä ei e­des vuon­na 1990 mai­nit­tu po­liit­tis­ten vai­no­jen uh­reik­si jou­tu­nei­ta In­ke­rin suo­ma­lai­si­a, kos­ka me san­koin jou­koin o­lim­me muut­to­huu­mas­sa mat­kal­la koh­ti Suo­me­a; et­si­mäs­sä pa­rem­paa e­lä­mää­ it­sel­le ja uut­ta tu­le­vai­suut­ta nuo­rem­mal­le su­ku­pol­vel­le.

To­den­ä­käi­ses­ti KGB o­li var­ma, et­tä vih­doin­kin pää­se­vät In­ke­rin-suo­ma­lai­sis­ta e­roon! Ja lä­hes pää­si­vät­kin, kos­ka mei­tä pa­luu­muut­tos­ta­tuk­sel­la Suo­meen muut­ta­nei­ta on nyt jo y­li 50'000 ja Ve­nä­jäl­lä e­nää muu­ta­ma tu­hat. Hei­dän re­ha­bi­li­toin­ti ei pal­jon­kaan mak­sa Ve­nä­jäl­le.

Täl­lä ta­val­la hy­vää naa­pu­reit­ten vä­lis­tä yh­teis­työ­tä on teh­ty! Kii­tos Suo­mel­le me o­lem­me nyt tääl­lä! Sääs­tim­me ai­na­kin Ve­nä­jäl­le re­ha­bi­li­toin­tim­me kus­tan­nuk­set.

Hy­vä Suo­mi! Nyt o­lem­me tääl­lä. Mut­ta mi­tä me toim­me mu­ka­nam­me Suo­meen? Tu­lim­me­ko vain syö­mä­läi­sik­si run­sai­den li­ha­pa­to­jen ää­reen? Sii­hen it­se en pys­ty vas­taa­maan.

Ak­ti­vis­tit Neu­vos­to­lii­tos­sa ja Ve­nä­jäl­lä

Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on kan­sa­ne­dus­ta­jien kong­res­sin hy­väk­sy­mäs­sä a­se­tuk­ses­sa ei mai­nit­tu Ve­nä­jän (In­ke­rin) suo­ma­lai­si­a, mut­ta nyt nos­tan hat­tu­a niil­le In­ke­rin suo­ma­lais­ten ak­ti­vis­teil­le, jot­ka jäi­vät Neu­vos­to­liit­toon ja ei­vät an­ta­neet pe­rik­si. He läh­ti­vät roh­ke­as­ti liik­keel­le vaa­ti­maan re­ha­bi­li­toin­ti­a myös suo­ma­lai­sil­le. He kir­joit­ti­vat uut­te­ras­ti ve­too­muk­si­a maan pää­mie­hil­le ja pyr­ki­vät hoi­ta­maan re­ha­bi­li­toin­ti­a­si­aan­sa kan­sa­ne­dus­ta­jien a­vul­la.

A­LEK­SAN­DER KIR­JA­NEN

Yk­si heis­tä on in­ke­rin­suo­ma­lai­nen Pie­ta­rin kau­pun­gin kan­sa­ne­dus­ta­ja, Pie­ta­rin y­li­o­pis­ton so­vel­le­tun ma­te­ma­tii­kan ja hal­lin­to­jär­jes­tel­mien lai­tok­sen do­sent­ti A­lek­sandr Kir­ja­nen.

V­LA­DI­MIR KOK­KO

Vla­di­mir Kok­ko toi­mi Pie­ta­ri y­li­o­pis­ton leh­to­ri­na ja tut­ki­ja­na 13 vuot­ta. Ta­lous­tie­tei­den li­sen­si­at­ti. Pit­käai­kai­nen Pie­ta­rin In­ke­ri­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja. Va­lit­tu en­sim­mäis­tä ker­ta vuon­na Ul­ko­suo­ma­lais­par­la­men­tin pu­he­mie­his­töön vuon­na 1997.

LE­O­NID GIL­DI

E­des­men­nyt in­ke­rin­suo­ma­lai­nen pro­fes­so­ri Le­o­nid Gil­di. His­to­ri­an toh­to­ri, yk­si en­sim­mäi­sis­tä suo­ma­lais-ug­ri­lais­ten kan­so­jen yh­dis­tyk­sen a­lul­le­pa­ni­jois­ta. Jä­se­ne­nä kan­sain­vä­li­ses­sä Suo­ma­lais-ug­ri­lais­ten kan­so­jen neu­vo­a-an­ta­vas­sa ko­mi­te­as­sa.

He ja mo­net muu­t ak­ti­vis­tit myös Neu­vos­to-Kar­ja­las­ta sai­vat kuin sai­vat­kin a­si­an hoi­de­tuk­si vuon­na 1993, kun pa­luu­muut­to Suo­meen o­li kuu­mim­mil­laan!

1993

29.6.1993 an­net­tiin Ve­nä­jän fe­de­raa­ti­on kor­keim­man neu­vos­ton a­se­tus ve­nä­jän suo­ma­lais­ten re­ha­bi­li­toi­mi­ses­ta. Teks­ti kuu­luu:

Tar­koi­tuk­se­na on to­teut­taa his­to­ri­al­li­nen oi­keu­den­mu­kai­suus vai­no­jen uh­reik­si jou­tu­nei­ta Ve­nä­jän suo­ma­lai­si­a koh­taan ja hei­dän re­ha­bi­li­toi­mi­sen­sa, pe­rus­tu­en VFSNT:n (Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on So­si­a­lis­ti­nen Neu­vos­tota­sa­val­ta) vai­not­tu­jen kan­so­jen re­ha­bi­li­toi­mis­ta kos­ke­vaan la­kiin Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on Kor­kein Neu­vos­to sää­tää:

 1. Tun­nus­te­taa­n e­päoi­keu­den­mu­kai­sik­si ja voi­mas­sa­o­lon­sa me­net­tä­neik­si kaik­ki a­se­tuk­set, jot­ka hy­väk­syt­tiin 1930–1940 -lu­vuil­la Ve­nä­jän suo­ma­lai­si­a kos­ke­vik­si ja jot­ka toi­mi­vat pe­rus­tee­na po­liit­ti­sil­le vai­noil­le hei­tä vas­taan, pak­ko­siir­roil­le Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la o­le­vil­ta pe­rin­tei­sil­tä a­suin­pai­koil­ta, e­ri­koi­sa­sut­ta­mis­jär­jes­tyk­sen to­teut­ta­mi­sel­le, pak­ko­työ­hön a­set­ta­mi­sel­le va­pau­den ra­joit­ta­mi­sen o­lois­sa se­kä mui­den oi­keuk­si­a ja va­pauk­si­a kos­ke­vien ra­joi­tuk­sien o­lois­sa.

 2. Tun­nus­te­taan VFSNT:n vai­not­tu­jen kan­so­jen re­ha­bi­li­toi­mis­ta kos­ke­van lain mu­kai­ses­ti, et­tä Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten po­liit­ti­nen re­ha­bi­li­taa­ti­o mer­kit­see hei­dän oi­keut­taan va­paa­seen kan­sal­li­seen ke­hi­tyk­seen, ta­sa­ver­tai­si­a mah­dol­li­suuk­si­a mui­den kan­so­jen kans­sa to­teut­taa voi­mas­sa­o­le­van lain­sää­dän­nön ta­kaa­mi­a po­liit­ti­si­a oi­keuk­si­aan ja va­pauk­si­aan, ja va­paa­eh­tois­ta pa­luu­ta yk­si­löl­li­sel­lä poh­jal­la Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la o­le­vil­le pe­rin­tei­sil­le a­suin­pai­koil­le.

 3. Sel­lais­ten Ve­nä­jän suo­ma­lai­siin kuu­lu­vien yk­si­tyis­ten kan­sa­lais­ten re­ha­bi­li­taa­ti­o, jot­ka o­vat jou­tu­neet lait­to­mas­ti ri­ko­soi­keu­del­li­sen vai­non koh­teek­si hal­lin­nol­li­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä po­liit­tis­ten syi­den pe­rus­teel­la, ja joi­den vai­no liit­tyi hei­dän kan­sa­lai­suu­teen­sa, to­teu­te­taa­n yk­si­lö­koh­tai­ses­ti VSFNT:n po­liit­tis­ten vai­no­jen uh­re­ja kos­ke­van lain mu­kai­ses­ti. Tä­mä la­ki u­lo­te­taan vä­lit­tö­mäs­ti lait­to­man vai­non koh­teik­si jou­tu­nei­siin hen­ki­löi­hin se­kä hei­dän per­hei­siin­sä syn­ty­nei­siin, jot­ka o­li­vat e­ri­koi­sa­sut­ta­mis­jär­jes­tyk­sen a­lai­si­a.

 4. Ve­nä­jän suo­ma­lai­sil­le, jot­ka a­su­vat pak­ko­siir­ron seu­rauk­se­na mui­den val­ti­oi­den – en­tis­ten Neu­vos­to­lii­ton ta­sa­val­to­jen – a­lu­eel­la, ja jot­ka pa­laa­vat Ve­nä­jäl­le va­ki­tui­ses­ti a­su­maan, voi­daan pa­laut­taa Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on kan­sa­lai­suus hei­dän pyyn­nös­tään tai, muul­la VFSNT:n kan­sa­lai­suut­ta kos­ke­vas­sa lais­sa e­del­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la, ja vai­no­jen koh­teik­si jou­tu­nei­den Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten lap­set ja muut su­ku­lai­set suo­raa­n a­le­ne­vas­sa pol­ves­sa voi­vat saa­da Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on kan­sa­lai­suu­den sa­mal­la me­net­te­ly­ta­val­la.
   
  Täl­lais­ten hen­ki­löi­den oi­keu­del­li­nen a­se­ma mää­ri­tel­lää­n It­se­näis­ten Val­ti­oi­den Yh­tei­sön jä­sen­val­ti­oi­den lo­ka­kuun 9. päi­vä­nä vuon­na 1992 al­le­kir­joi­te­tus­sa so­pi­muk­ses­sa ky­sy­myk­si­nä, jot­ka liit­ty­vät kar­ko­tet­tu­jen hen­ki­löi­den, kan­sal­lis­ten vä­hem­mis­tö­jen ja kan­so­jen oi­keuk­sien pa­laut­ta­mi­seen.

 5. An­ne­taan toi­mek­si pai­kal­li­sil­le it­se­hal­lin­to­e­li­mil­le o­soit­taa käy­tän­nöl­lis­tä a­pu­a pak­ko­siir­to­jen koh­teek­si jou­tu­nei­den Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten ja hei­dän per­heen­jä­sen­ten­sä a­sut­ta­mi­sek­si ja va­rus­ta­mi­sek­si hei­dän pa­la­tes­saa­n yk­si­löl­li­ses­ti Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la o­le­vil­le pe­rin­tei­sil­le a­suin­pai­koil­leen. Hei­dän ha­ke­mus­ten­sa pe­rus­teel­la, maa­ta kos­ke­van lain­sää­dän­nön mu­kaan, heil­le ja­e­taan maa­pals­to­ja yk­si­tyis­tä a­suin­ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vien nor­mien mu­kai­ses­ti myö­tä­vai­kut­ta­maan ta­lon­poi­kais- (yk­si­tyis­vil­je­li­jä-) ja mui­den vas­taa­vien ti­lo­jen, e­ri­lais­ten o­suus­kun­tien, o­sa­keyh­ti­öi­den pe­rus­ta­mi­sek­si. Täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa e­del­ly­te­tään maa­va­ran­non muo­dos­ta­mis­ta. Toi­men­pi­teet Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la pe­rin­tei­sil­le a­suin­pai­koil­leen pa­lan­nei­den Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten a­sut­ta­mi­sek­si ja va­rus­ta­mi­sek­si to­teu­te­taan louk­kaa­mat­ta vas­taa­vil­la a­lu­eil­la a­su­vil­le kan­sa­lai­sil­le kuu­lu­vi­a oi­keuk­si­a ja lail­li­si­a e­tu­ja.

 6. Eh­do­te­taa­n, et­tä Mi­nis­te­ri­neu­vos­to – Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on hal­li­tus:
   
  - laa­tii ja e­sit­tää sää­de­tys­sä jär­jes­tyk­ses­sä vuo­den 1994 tam­mi­kuun 1. päi­vään men­nes­sä Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten kan­sal­li­sen kult­tuu­rin el­py­mi­sen laa­jan oh­jel­man;
   
  - aut­taa Ve­nä­jän suo­ma­lai­si­a hei­dän hen­ki­sen pe­rin­tön­sä pa­laut­ta­mi­sek­si ja kult­tuu­ri­tar­peit­ten­sa tyy­dyt­tä­mi­sek­si:
   
  -- lait­to­mien vai­no­jen ai­ka­na ta­ka­va­ri­koi­tu­jen kan­sal­lis­ten kult­tuu­rie­si­nei­den pa­laut­ta­mi­sek­si,
   
  -- a­suin­paik­ko­jen en­tis­ten his­to­ri­al­lis­ten ni­mien pa­laut­ta­mi­sek­si ot­ta­en huo­mi­oon niis­sä a­su­van vä­es­tön tah­do­nil­mauk­sen,
   
  -- kan­sal­lis­ta kult­tuu­ri­a vaa­li­vien kes­kus­ten luo­mi­sek­si Ve­nä­jän suo­ma­lais­ten yh­te­näi­ses­ti a­sut­ta­mil­la paik­ka­kun­nil­la,
   
  -- sa­no­ma­leh­tien ja ai­ka­kaus­leh­tien jul­kai­se­mi­sek­si,
   
  -- suo­men­kie­lis­ten te­le­vi­si­o- ja ra­di­o­lä­he­tys­ten jär­jes­tä­mi­sek­si.

 7. Suo­si­tel­laan Mi­nis­te­ri­neu­vos­tol­le – Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on hal­li­tuk­sel­le, et­tä se tut­kii ky­sy­mys­tä
   
  - val­ti­oi­den­vä­li­sen yh­teis­työn ai­kaan­saa­mi­ses­ta Suo­men ta­sa­val­lan kans­sa a­vun an­ta­mi­sek­si Ve­nä­jän suo­ma­lai­sil­le kult­tuu­rin ja ta­lou­den ke­hit­tä­mi­sen e­dis­tä­mi­sek­si Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on a­lu­eel­la, se­kä li­säk­si
   
  - an­taa tar­vit­ta­vaa­ a­pu­a Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on ja Suo­men ta­sa­val­lan kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen työl­le täl­lä a­lu­eel­la.

 8. Tä­män a­se­tuk­sen täyt­tä­mi­sen val­von­ta an­ne­taan toi­mek­si Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on Kor­keim­man Neu­vos­ton Kan­sal­li­suuk­sien Neu­vos­ton vai­not­tu­jen ja kar­ko­tet­tu­jen kan­so­jen va­li­o­kun­nal­le.
   
  Ve­nä­jän Fe­de­raa­ti­on Kor­keim­man Neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja
  R. I. Has­bu­la­tov

   Läh­de: Toi­vo F­link "Pois In­ke­ris­tä"

Hy­vä Ve­nä­jä!

Hy­vä Ve­nä­jä! Vai mi­tä sa­not­te? – Ve­nä­jäl­lä au­te­taan nyt Ve­nä­jän suo­ma­lai­si­a pa­laut­ta­maan hei­dän hen­ki­nen pe­rin­tön­sä ja kult­tuu­ri­a e­dis­te­tään val­ti­on myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la.

E­si­merk­ki­nä täs­tä kult­tuu­ri­toi­min­nas­ta voin ker­to­a, et­tä tä­nä vuon­na ke­vät- ja ke­säai­ka­na saim­me u­sei­ta vie­rai­ta Pie­ta­rin In­ke­rin lii­tos­ta. Folk­lo­re-ryh­män "Ta­lo­mer­kit" e­siin­tyi­vät 22. e­lo­kuu­ta 2015 u­se­as­sa pai­kas­sa tääl­lä I­mat­ral­la.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Edelleenkään en ymmärrä miksi Suomea pitäisi syyllistää siitä, että se antoi inkeriläisille muutto-oikeuden. Ketään ei ole pakotettu tänne tulemaan. Saavathan ruotsalaisetkin vapaasti muuttaa Suomeen siinä määrin kuin haluavat. Mikä tässä on se periaatteellinen ero?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

"Edelleenkään en ymmärrä" mistä sinä "löysit", että minä syyllistän Suomea. Ei kukaan ole syypää! Oikeassa olet, että me lähdimme vapaaehtoisesti.
Periaatteellinen ero on siinä, että ruotsalaisilla oli aina mahdollisuus muuttaa Suomeen ja meillä Inkerin suomalaisilla ei ikinä ollut mahdollisuutta muutta vapaaehtoisesti minnekään vaan aina pakosta. Ja hyvä niin, että kerrankin vapaaehtoisesti ja mistä pois hirmuvallasta Neuvostoliitosta! Nyt nautimme elämästä Suomessa! Хорошо!
Kiitos avauskommentista!

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Olet oikeassa siinä, ettet tuota esittämääni asiaa juuri tässä blogisa korostanut, Viittasin ennemminkin niihin aiempiin inkeriläisten kohtaloa käsitelleisiin kirjoituksiisi, joissa osittain on tullut selvästi ilmi Suomen valtiojohdon tekemiin päätöksiin pohjautuva "syyllistäminen" Inkerinmaan katoamisesta.

Hienoa toki, jos olet jossain määrin kantaasi pystynyt muuttamaan. Ehkäpä minun ei olisi kannattanut siitä tässä enää muistutella.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #4

Muistuttele vaan! Ei se loukkaa minua! Muistoissahan minä tässä elän! ja pyörittelen päässäni kansan kohtaloa, vaikka inkeriläisten paluumuuttajien kolmas sukupolvi on kasvamassa jo täällä Suomessa ja ovat onnellisia. Heidän synnyinmaa on Suomi!
Kiitos sinulle kommenteista!

Käyttäjän pii3719 kuva
Pertti Ikonen

Näyttää Manu olleen ennalta viisas kun videolta katsotuna ei sano juuri yhtään mitään.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Ei sanokaan! Koska ei voinut sanoa sen enempää poliittisista syistä.Kaikella kunnioituksella kuitenkin presidentille! Mutta onhan se selvä nyt, että kysymyksessä oli jos ei halu, niin pakko toimia Neuvostoliiton ja KGB:n toivomuksen mukaan ja sillä auttaa NL-ttoa tyhjentämään suomensukuinen väestö Inkerinmaalta!

Tätä kansaahan jahtasivat ainakin niin Leninin ja erityisen voimakkaasti Stalinin ajoilta lähettämällä mitä pidemmälle ison Neuvostoliiton kolkkiin tuhotakseen niin fyysisesti kuin geneettisestikin. Paluumuutto Suomeen oli Inkerin kansalle kuolin isku! En tuomitse ketään, mutta siitä faktasta ei pääse mihinkään! Pohdiskelen vaan.

Kirjan lopussa T:Flink kirjoittaa : "Yksi asia on kuitenkin selvä: entistä Inkeriä ei enää ole olemassa, eikä tulee olemaan koskaan.Uuden Inkerin me saamme, jos vain niin tahdomme". Jää kysymys missä päin se Uusi Inkeri voisi olla?...

Kiitos kommentista!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jaakko Häkkinen, kiitos suosittelusta!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Heikki Paananen, kiitos suosittelusta!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

T:Flink kirjoittaa kirjassaan: "Yksi asia on kuitenkin selvä: entistä Inkeriä ei enää ole olemassa, eikä tulee olemaan koskaan..."

Inkerin kirkon lähetyspappi Arvo Survo kuitenkin uskoo, että hän tulee "takasii viel Inkerini armain".
https://www.youtube.com/watch?v=sNiDYrXlqOc
Mie tulen takasii viel, Inkerini armain!

Kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita! Oikein hyvää syksyä!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Rehabilitointiin Venäjällä liittyvää...

Venäjällä asuvat italialaiset rehabilitoitu.

Vladimir Putin ja entinen Italian pääministeri Silvio Berlusconi tapasivat 12.8.2015 Sevastopolissa.Tapaamisen aikana Putinille oli huomautettu, että Venäjän italialaiset eivät olleet rehabilitoitu muitten pienten kansojen ryhmien mukaan.
Seuravana päivänä tapaamisessa Putin ilmoitti, että on allekirjoittanut muutoksia rehabilitointi asetukseen, jossa todetaan, että rehabilitointi koskee myös italialaiset, jotka asuvat Venäjällä.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/50277

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset