Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Kehitysvammaiset uhrataan muiden vammaisryhmien edun takia

 • <p align="center">Jokaisen säädöksen takana on ihminen<br />–<br />Sos ja terveysmin neuvotteleva virkamies Riitta Burrell</p>

  Jokaisen säädöksen takana on ihminen

  Sos ja terveysmin neuvotteleva virkamies Riitta Burrell

 • <p align="center">Heikoimmilta hallintoalamaisilta viedään ihmisoikeudet<br />–<br />Lain nimessä</p>

  Heikoimmilta hallintoalamaisilta viedään ihmisoikeudet

  Lain nimessä

  Ke­hi­tys­vam­mai­set uh­ra­taan mui­den vam­mais­ryh­mien e­dun ta­ki­a.

Näin kir­joit­taa Ju­ha Ko­va­nen Fa­ce­boo­kis­sa.

  YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­ti Suo­mes­sa. Hal­li­tus y­rit­tää­ y­lit­tää ra­ti­fi­oin­ti­kyn­nyk­sen ke­hi­tys­vam­mais­ten kus­tan­nuk­sel­la. STM:n la­ki­luon­nos y­rit­tää rat­kais­ta YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin ra­jus­ti ri­maa­ a­lit­ta­en, vain ke­hi­tys­vam­ma­la­ki­a muut­ta­en ja mo­nel­ta o­sin huo­non­ta­en. YK:n vam­mais­so­pi­mus tur­vai­si näin mui­den vam­mais­ryh­mien ih­mi­soi­keu­det ja va­pau­den, mut­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten pak­ko­kei­no­jen sää­tä­mi­nen van­has­sa ke­hi­tys­vam­ma­lais­sa jät­tää ke­hi­tys­vam­mai­set seg­re­goi­duk­si ryh­mäk­seen, joi­hin ei täy­si­mää­räi­ses­ti e­des so­vel­le­ta vam­mais­so­pi­muk­sen pe­ru­soi­keuk­si­a.

  Ke­hi­tys­vam­mai­set uh­ra­taan mui­den vam­mais­ryh­mien e­dun ta­ki­a ja toi­saal­ta po­liit­ti­ses­ti ha­lu­taan kiil­lot­taa Suo­men kan­sain­vä­lis­tä mai­net­ta.

Hir­vit­tä­vä py­kä­lä 42

Ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta vuon­na 1977 sää­de­tyn lain py­kä­lä 42 on jo a­jat sit­ten to­det­tu ja tie­det­ty ih­mi­soi­keuk­sien vas­tai­sek­si. Sen pur­ka­mi­sen ja ke­hi­tys­vam­ma- ja vam­mais­ten la­kien yh­dis­tä­mi­sen puo­les­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten o­mai­set ja mi­nä mu­ka­na, o­lem­me tais­tel­lee­t ai­na­kin kaik­ki nä­mä vuo­det kun o­len a­su­nut Suo­mes­sa, e­li nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan.

Nyt tä­mä hir­vit­tä­vä py­kä­lä 42 tu­lee ha­ka­tuk­si ki­veen. STM:n laa­ti­mas­sa la­kieh­do­suk­ses­sa HE STM029:00/2015, eh­do­te­taan ke­hi­tys­vam­mai­siin koh­dis­tet­ta­vak­si uu­si­a pak­ko­kei­no­ja en­tis­ten li­säk­si. Jo pel­käs­tään ny­kyi­set pak­ko­kei­not o­vat YK:n vam­mais­ten oi­keuk­si­a kos­ke­van y­leis­so­pi­muk­sen vas­tai­si­a.

Nä­mä pak­ko­kei­not li­sä­tään ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­net­tuun la­kii­n... STM on val­mis­tel­lut ko­val­la kii­reel­lä mit­ta­van pak­ko­kei­no­lis­tan, jo­ta se eh­dot­taa li­sät­tä­väk­si an­tii­kin ai­kai­seen, vuon­na 1977 sää­det­tyyn ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­net­tuun la­kiin.

Ke­hi­tys­vam­ma­lai­tos­ten pak­ko­kei­no­jen kir­jo ol­laan lail­lis­ta­mas­sa ja tuo­mas­sa ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten ar­keen pal­ve­lu­a­su­mi­seen ja työ- ja päi­vä­toi­min­taan... Vain y­lei­set työ­pai­kat ja a­voin har­ras­tus­toi­min­ta jäi­si­vät pak­ko­toi­mien ul­ko­puo­lel­le.

Mik­si näin teh­dään?

Näin teh­dään, kos­ka Suo­mi ei pys­ty ra­ti­fi­oi­maan YK vam­mais­so­pi­mus­ta! So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ö on val­mis­tel­lut ko­val­la kii­reel­lä ja yl­lät­tä­en luon­nok­sen hal­li­tuk­sen e­si­tyk­sek­si ke­hi­tys­vam­ma­la­kiin li­sät­tä­vis­tä it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den ra­joi­tus­toi­men­pi­teis­tä, jot­ta YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­ti ei e­nää vii­väs­tyi­si. Suo­mi al­le­kir­joit­ti so­pi­muk­sen 2007. Ra­ti­fi­oin­nin es­tee­nä ol­leet ke­hi­tys­vam­ma­la­ki ja sen e­pä­mää­räi­nen 42 pak­ko­kei­no­py­kä­lä jo­ka o­vat ol­leet voi­mas­sa vuo­des­ta 1977. Jos tä­mä luon­nos hal­li­tuk­sen e­si­tyk­sek­si hy­väk­sy­tään e­dus­kun­nas­sa syk­syl­lä, se as­tuu voi­maan 1.3.2016

Jos tä­mä me­nee lä­pi, niin voi sa­no­a, et­tä ke­hi­tys­vam­mai­set ih­mi­set jou­tu­vat YK vam­mais­so­pi­muk­sen ra­ti­fi­oin­nin mak­su­mie­hik­si ja ke­hi­tys­vam­mai­sis­ta teh­dää­n en­tis­tä e­nem­män kaup­pa­ta­va­raa. Tie­dän mis­tä pu­hun.

Vam­mais­jär­jes­töt kil­pai­le­vat kes­ke­nään val­ti­on ra­has­ta

Tääl­lä ta­val­la STM lyö vah­vaa kii­laa vam­mais­ten ja ke­hi­tys­vam­mais­ten ja hei­dän o­mais­ten vä­liin niin myös vam­mais­jär­jes­tö­jen vä­liin! Vam­mais­ten jär­jes­töt kil­pai­le­vat kes­ke­nään sii­tä, ku­ka ku­mar­taa sy­vim­pään hal­li­tuk­sel­le saa­dak­seen i­som­man o­san bud­je­tin mää­rä­ra­hois­ta – ja sa­mal­la ot­taak­seen tuon ra­han pois kil­pai­le­val­ta jär­jes­töl­tä. Täs­sä "e­dun­val­von­nas­sa" jär­jes­töil­lä on a­jet­ta­va­na vain o­ma e­tu, vam­mais­ten a­si­a jä­te­tään met­sän sii­mek­seen.

Ke­hi­tys­vam­mais­ten koh­dal­la Suo­mi on pa­laa­mas­sa ei e­des s­par­ta­lai­sii­n ai­koi­hin, vaan ki­vi­kau­teen. Ja kaik­ki tä­mä on mah­dol­lis­ta täs­sä hy­vin­voin­ti­val­ti­os­sa Suo­mes­sa!, jos­sa nyt kau­niis­ti e­si­te­tää­n in­hi­mil­li­syyt­tä pa­ko­lai­si­a koh­taan pää­mi­nis­te­ris­tä al­ka­en! Jul­ki­suu­des­sa e­si­te­tään kau­nii­ta ku­lis­se­ja, mut­ta o­ma ta­ka­pi­ha jä­te­tään hoi­ta­mat­ta!

To­del­la pöy­ris­tyt­tä­vää!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Taru Elkama, kiitos suosittelusta!
Nyt on kaikki huoli pakolaisista. On tietenkin tärkeä auttaa hätään joutuneita ihmisiä.
Samana aikana kotimaassa virkamiehet yrittävät kävellä "kovilla saappailla ja raskain askelin" kehitysvammaisten ihmisoikeuksien yli! Surullista!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Suomen kehitysvammahuolto on jumittunut paikoilleen ja uppoa nyt suohon jos emme pysty vaikuttamaan kunnolla asiaan!

EOA Paunion jo 1996 vaatima kehitysvammaisilla käytettyjen pakkokeinojen ja itsemääräämisoikeuden rajoitusten uudelleen säätely ei etene, Vanhasen molemmat hallitukset ovat tyrineet vammaislakien yhdistämisessä. Nyt SSS (Sipilä,Soini,Stub)-hallitus yrittää ratkaista YKn vammaissopimuksen ratifioinnin vain kehitysvammalakia muuttaen ja monelta osin huonontaen!
Annetaanko noin vain mennä?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Lähdetään nyt twistaamaan kun kehitysvammaisten ihmisoikeudet täällä kertaa ei kiinnosta ketään!

"...Erkki syntyi ennen aikojaan Vaivaisenluut jaloissaan Niihin Erkki siivet sai Nyt hän twistaa totta kai Joka arkipäivä ja joka sunnuntai..."

https://www.youtube.com/watch?v=qPJhf5mF2Qk
Juice Leskinen- Erkki twistaa

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset