Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Pakolaisista Suomen lokareita

  • Suomen lokarit
    Suomen lokarit

Kaik­ki tie­tä­vät, mis­tä ju­na poh­joi­seen läh­tee... Vai tie­tä­vät­kö? Ai­na­kin I­ta­li­a­lai­sel­la Ti­bur­ti­nan pa­ko­lais­lei­ril­lä pa­pe­rit­to­mien ja sik­si lait­to­mien siir­to­lais­ten lei­rin kes­kuk­sen sei­näl­lä on ju­lis­tei­ta, jois­sa ker­ro­taan, mis­tä ja mi­hin ai­kaan ju­nat koh­ti poh­jois­ta läh­te­vät. – A­si­as­ta ker­too­ Y­le Ul­ko­maat 20.7.2015.

Y­len kir­joi­tuk­sen mu­kaan vii­mei­sen vii­den vuo­den ai­ka­na pa­ko­lai­si­a on saa­pu­nut I­ta­li­aa­n y­li 350'000. I­ta­li­a on ve­don­nut mui­hin EU-mai­hin, et­tä ne ot­tai­si­vat vas­taa­n o­san I­ta­li­aan saa­pu­neis­ta siir­to­lai­sis­ta. Kun a­pu­a ei o­le kuu­lu­nut, I­ta­li­a on al­ka­nut pääs­tää pa­pe­rit­to­mi­a siir­to­lai­si­a jat­ka­maan mat­kaan­sa muu­al­le Eu­roop­paan.

EU sää­dök­set

Rik­ko­vat­ko i­ta­li­a­lai­set vi­ra­no­mai­set EU:sää­dök­si­ä? La­ki vaa­tii­, et­tä pa­pe­rit­to­mat siir­to­lai­set pi­dä­tet­täi­siin ja vie­täi­siin vas­taa­not­to­kes­kuk­siin.

    "­Vi­ra­no­mai­set ja siir­to­lai­set o­vat teh­neet kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa so­pi­muk­sen sii­tä, et­tä pa­pe­rit­to­mat siir­to­lai­set pääs­te­tään jat­ka­maan mat­kaan­sa koh­ti poh­jois­ta, sil­lä eh­dol­la, et­tä he ei­vät jää­ I­ta­li­an maa­pe­räl­le pit­käk­si ai­kaa sa­noo Roo­man kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­sa Ba­o­bab-pa­ko­lais­kes­kuk­ses­sa va­paa­eh­toi­se­na työs­ken­te­le­vä Pat­ri­zi­a Pag­li­a.

Ja niin ta­pah­tuu­kin. E­si­mer­kik­si ju­tus­sa ker­ro­taa­n, et­tä ei ku­kaan Ti­bur­ti­nan lei­rin a­suk­kais­ta o­le teh­nyt I­ta­li­as­sa tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ta, kos­ka tä­mä pa­kot­tai­si hei­dät EU-sää­dös­ten mu­kaan jää­mään I­ta­li­aan. Juu­ri näi­tä pa­pe­rit­to­mi­a, ja sik­si lait­to­mi­a siir­to­lai­si­a a­suu Ti­bur­ti­nan lei­ril­lä. Kes­kuk­sen sei­näl­lä on ju­lis­tei­ta, jois­sa ker­ro­taan, mis­tä ja mi­hin ai­kaan ju­nat koh­ti poh­jois­ta läh­te­vät. He voi­vat nä­kö­jään va­paas­ti va­li­ta suun­nan kun­han ke­rää­vät ra­han mat­ka­lip­pu­a var­ten!?

En­tä Suo­mes­sa

Mi­hin päin Suo­me­a ne ju­nat jys­kyt­tä­vät? Kou­vo­laan, Kuo­pi­oon vai jat­kaa­ko se sit­ten Ke­mii­n as­ti, kos­ka siel­lä­kin o­do­te­taan pa­ko­lais­vir­to­jen kak­sin­ker­tais­ta kas­vu­a.. "Tur­va­pai­kan ha­ki­joi­den kes­kuk­set täyt­ty­vät myös poh­joi­ses­sa"

Leh­ti­ot­si­koit­ten­kin mu­kaan voi pää­tel­lä, et­tä Suo­mi on val­mis aut­ta­maan hä­däs­sä o­le­vi­a ih­mi­si­ä! Suo­mes­sa al­kaa ol­la hy­vä val­mius ti­laa. Vas­taa­not­to­kes­kuk­si­a li­sä­tään ko­vaa vauh­ti­a. Työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan vas­taa­not­to­kes­kuk­siin, niin myös vir­ka­mie­hi­ä maa­han­muut­to o­sas­tol­le.

Mik­si an­ne­taa­n ih­mis­ten huk­ku­a? YK ar­vi­oi, et­tä tä­män vuo­den ai­ka­na noin 1'900 ve­ne­pa­ko­lais­ta on huk­ku­nut y­rit­tä­es­sää­n y­lit­tää Vä­li­mer­ta. Tä­nään­kin lu­e­taa­n Y­le uu­ti­sis­sa: Jo­pa 40 ve­ne­pa­ko­lai­sen pe­lä­tään huk­ku­neen Li­byan ul­ko­puo­lel­la

Sen kun Pu­nai­nen Ris­ti lä­het­tä­mään tur­val­li­set proo­mut Vä­li­me­ren ran­taan ja siir­tä­mään pa­ko­lai­set tur­val­li­ses­ti toi­seen ran­taan. Eh­kä tä­tä glo­baa­li­a ih­mis­mas­so­jen vir­taa­ on vai­ke­a e­nää py­säyt­tää, jo­ten eh­kä pi­täi­si löy­tää toi­sen­lai­nen rat­kai­su niin siel­lä Vä­li­me­ren ran­noil­la kuin mais­sa jon­ne he tu­le­vat.

Hy­vin­voin­ti­a kuok­ki­maan

Ne jot­ka pää­se­vät Suo­mee­n as­ti o­vat kes­tä­neen myrs­kyt ja tuu­let, nä­lät ja hä­dät ja var­mas­ti pys­tyi­si­vät ras­kas­ta­kin työ­tä te­ke­mää­n o­mak­si e­duk­seen ja kan­sa­kun­nan par­haak­si ei­vät­kä jäi­si loi­koi­le­maan vuo­si­kau­si­a vas­taa­not­to­kes­kuk­siin!

Mon­ta kor­pe­a ja suo­ta on vie­lä rai­vaa­mat­ta ja kuok­ki­mat­ta! An­ne­taan siir­to­lai­sil­le pa­la met­sää, työ­ka­lut kä­teen ja sen kuin "kal­li­ol­le kuk­ku­lal­le" ra­ken­ta­maa­n o­maa ma­jaa... Tuon met­sä­pals­tan kun on kaa­ta­nut puis­ta ja niis­tä per­heel­leen ra­ken­ta­nut ko­din voi­kin sit­ten hak­kuu­au­ki­on kuok­ki­a pel­lok­si, jos­ta toi­meen­tu­lo saa­daan jat­kos­sa. – Ei kun lei­pä kas­va­maan!

On tääl­lä en­nen­kin kuo­kit­tu soi­ta....

Luin jos­tain, et­tä juu­ri näin ta­pah­tui kar­ja­lais­ten siir­to­lais­ten koh­dal­la, jo­ten ko­ke­mus­ta a­si­an jär­jes­te­lys­sä tääl­lä ta­val­la on! Ja vie­lä­pä siir­to­lais­ten mu­ka­na Suo­mi sai­si "uut­ta ver­ta", et­tä kan­sa vah­vis­tui­si, vaik­ka on­kin jo sit­ke­ä ja tai­pu­ma­ton!

Suomen lokarit

Jos näil­le ny­ky­siir­to­lai­sil­le an­tai­sim­me va­pau­den toi­mi­a maas­sam­me ja löy­tää toi­meen­tu­lo it­sel­leen, nii­n eh­kä voi­si hei­tä sit­ten kut­su­a Suo­men lo­ka­reik­si. Täs­tä­kin on Suo­mel­la jo ko­ke­mus­ta o­mas­ta his­to­ri­as­ta: Län­nen lo­ka­rit o­li­vat ar­vo­kas­ta työ­voi­maa A­me­ri­kan met­sä­työ­mail­la.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (35 kommenttia)

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

Minkälainen rooli YK: lla on tässä asiassa?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

YK varmaan laskee hukkuneita, koska erässä kirjoituksessa pakolaisista niin oli mainittu.
En tarkoittanut, että YK vain laskee hukkuneita, mutta tiettävästi niitäkin!

Pakolaisten oikeusasemaa koskeva YLEISSOPIMUS
Geneve 28 päivänä heinäkuuta 1951
"Yhdistyneet Kansakunnat on eri yhteyksissä ilmaissut pakolaisia kohtaan tuntemansa syvän huolestumisen ja pyrkinyt turvaamaan pakolaisille ihmisoikeuksien ja perusvapauksien laajimman mahdollisen nautinnan.."

Pauli Leinonen

Bisneksestä tässäkin on kysymys:

http://www.talouselama.fi/uutiset/italian+mafia+lo...

Miksi hesari ei kerro tästäkään?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #24

Pauli Leinonen: [Miksi hesari ei kerro tästäkään?],
- Ehkä hesari ei halua ottaa kantaa Italian mafian bisneksiin, jotka liittyvät siirtolaisten vastaanottokeskuksiin?

Siteeraus Talouselämästä, jonne linkitit:
"Tämä on erittäin laajalle levinnyt ongelma. Siirtolaisten vastaanottamisesta on tullut isoa bisnestä. Uskomme monien keskusten olevan tässä mukana, useissa kaupungeissa", Mafian-vastaisen organisaation Liberan Gabriella Stramaccioni sanoo Financial Timesissa."

Teksti jota siteerasin blogissani:
"http://yle.fi/uutiset/yle_pakolaisleirilla_rooman_keskustassa_kaikki_tietavat_mista_juna_pohjoiseen_lahtee/8159055"
kertoo myös asiasta, joka rikkoo EU:n säännöksiä. Kenties,tämäkin liittyy jotenkin mafiaan...

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

#1

Pikaisesti klikkailemalla ei löytynyt lyhyesti selvitettyjä YK:n tehtäviä.

Wikipediassa kerrotaan mm näin:

"YK:n toiminnan ansiosta yli 80 entistä siirtomaavaltiota on saavuttanut itsenäisyytensä ja noin 170 alueellista konfliktia on ratkaistu rauhanomaisesti. ..."

Siis tuskin olisi periaatteiden vastaista lähteä apuun.
Suomiko tekee aloitteen?

----

Minä kunnioitan Violan kokemuksia, siksi mielellään luen hänen ajatuksiaan.

----

Vanhempi tytär on parhaillaan Helsingissä 87- vuotiaan venäläisrouvan syntymäpäivillä.
Hän on ollut pikkutyttönä mukana Leningradin piirityksessä. Meillä on hyllyssä kirja "Leningradin 900 päivää".
Meillä on kirja. Hänellä on kokemus. Kaksi eri asiaa.
Suomi joutui kokemaan kauheita viime sodissa. Ihmiskohtalot tuolloin Leningradissa ovat toista luokkaa, 1 000 000 kuollutta.
(No, taisin taas poiketa aiheesta, mutta ehkä se ei pahasti haittaa.)

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Eipä tullut Leningradin OSITTAISESSA piirityksessä miljoonaa kuollutta. Paljon vähemmän. Jopa vain 600 000 kuolleesta esiintyy arvioita. ( Anna Reid: "Leningrad".) Suuri luku sekin.
Reid pitää erittäin suurena syyllisenä valtaviin uhreihin Stalinia. Ja aivan syystäkin.

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Voi hyvä tavaton tätä Sinun naiiviuttasi Viola! Vai onko blogisi pelkkää huumoria? Toivottavasti.

Millä ihmeen tavalla saat pakolaiset/siirtolaiset Suomen korpiin maata raivaamaan ja siellä elämään kun pienviljelys ei kannata valtaväestöllekään? Eikä oikein suurviljelyskään. Karjanhoidosta puhumattakaan. Väki pyrkii maaseudulta kaupunkeihin.
Jos sieltä turpeesta joku pakolainen leipänsä kaivaa, niin varmasti hänelle aina maapala löytyy. Mutta löytyykö Saarijärven Paavon tahtoa ja kykyä? Valmiillakaan tilalla. Suomen talvessa. En usko!

Jos jollakin tänne jäävällä siirtolaisella on tiedossa selvä oma toimeentulomahdollisuus, niin tuskinpa hänelle kovin suuria esteitä kukaan virkamies leipänsä eteen työskentelyyn asettaa.

Ei turvapaikanhakijoiden keskusten täyttyminen ole pelkästään meidän vikamme. Turvapaikkapolitiikkaa olisi syytä ajatella hieman toisella tavalla. Vaikka paljonpuhutusti auttaa heitä omassa maassaan, tai sijoittumista vastaavan oloisiin maihin. Eivät läheskään kaikki pakene sotaa. Eikä tarvitsisi paeta tänne outoihin arktisiin oloihin. Kemin seudulle korpea raivaamaan?!

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

#2

Ainakin aluksi olisi kyse henkiinjäämisestä. Siinä tilanteessa ihminen on valmis aika moneen.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Eipä näy jo olevia somaleita marjamättäillä. Jos ei toki työtön naapurinikaan marjoja poimi.
Taidan muuttaa Kreikkaan. Pankkiautomaattijono on kivempi kuin leipäjono jossa näkyy vain suomalaisia.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jarmo Lauros : [Eipä näy jo olevia somaleita marjamättäillä...ym.],

-mutta on sentään, kuulemma, tuhansia thaimaalaisia,venäläisiä,virolaisia, ukrainalaisia. En tiedä näkyykö työttömiä somalialaisia tai suomalaisia...Imatralainen-lehdessä eräs kirjoittaja ehdottikin, että vastapalvelukseksi nimenomaan thaimaalaisille lähettää työttömistä työnhakijoista koottu riisinhallintapataljoona Aasiaan riisipelloille kykkimään.:)

Taidat muuttaa Kreikkaan? Onnea matkalle! Sielläkin taitaa nykyään olla leipäjonoja?

Minä taidan lähteä kuitenkin Pohjois-Karjalaan!:

https://www.youtube.com/watch?v=pqV3yCMXxxk
uorosota 2010 - "Pohjois-Karjala" [Ilkan kuoro, Joensuu]

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Pertti Rampanen : [Voi hyvä tavaton tätä Sinun naiiviuttasi Viola! Vai onko blogisi pelkkää huumoria? Toivottavasti],

- NO, ei pelkkää huumoria, mutta kuitenkin lisäksi vielä pieni ripaus symboliikkaa ja fantasiaa...! Eihän ne pakolaiset ja turvapaikkahakijat ole niin tyhmiä, että voisimme antaa kirves käteen ja metsää raivaamaan...Onhan heilläkin älykkyys,kyky ja fyysinen voima niin kuin muillakin ihmisillä, mutta järjestelmä sitoo kädet ja ei anna vapaasti toimimaan etsiessään elantoa.

P.R.:[Ei turvapaikanhakijoiden keskusten täyttyminen ole pelkästään meidän vikamme.],

- Ei olekaan! Eikä sitä pysty ratkaisemaan suuntaan tai toiseen jollakin päätöksellä. Pidempi aika väli näyttää mihin suuntaan se kehittyy, mutta täällä tavalla ei saisi olla, että suljetaan terve ihminen pitkäksi aikaa eristykseen ja jätetään vuosikausiksi odottamaan ratkaisua.
Kiitos kommentista.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Lännen lokarit menivät töihin, USAn toivomuksesta, ei avustuksille. Suomeenkin tuli Fazerit ja Gutseitit töihin, ei vaarivaarini siivelle.
Empä ole kuullut lännen lokarista, joka valtion sosiaalisella olisi elellyt.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jarmo Lauros kirjoitti: [Empä ole kuullut lännen lokarista, joka valtion sosiaalisella olisi elellyt.],
- jos puhutaan pakolaisista ja turvapaikkahakijoista, niin valtio pakottaa elämään sosiaalisella avulla. Ei se ole pakolaisten syy, ettei anneta työlupia.

Lokareista puhuen, niin en ole tietoinen siitä, että "USA:n toivomuksesta" he olisivat sinne lähteneet. Eikös silloin n.30-luvulla Suomessa ollut lama ja ihmiset lähtivät etsimään parempaa elintasoa lännestä?

Fazerit ja Gutseitit ovat ihan muuta luokkaa kuin Välimeren siirtolaiset.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Lokarit olivat menneetjo paljon ennen lamaa ja lama-aikana tulivat houkuteltuna Neuvostokarjalaa rakentamaan, suurelle osalle niskalaukas kiitokseksi.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #19

Aimo Remes:[Lokarit olivat menneet jo paljon ennen lamaa ja lama-aikana tulivat houkuteltuna Neuvostokarjalaa rakentamaan, suurelle osalle niskalaukaus iitokseksi],
- niin se taisi olla. Olen lukenut hieman, mutta en tietenkään ole mikä asiantuntija. Silloin-tällöin tulee vastaan kirjoituksia tai videoita asiasta ja yksi niistä on vaikkapa tämä, jossa kerrotaan Suomalaisen kommunistisen siirtokunnasta Vladivostokissa.!?

Koneinsinööri Fredrik Nilsonin päiväkirjamerkintä.

https://www.youtube.com/watch?v=F0YEti9Qtvw
Kommunistinen kokeilu Amurinmaalla Vladivostokissa

http://sointulamuseum.ca/history/
Sointula Kanadassa.

Mikä veti suomalaisia kotikonnuilta maanääriin asti?Ei pelkästään aate!Varmasti lähtöön vaikutti myös puute ja kurjuus!?

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Paljonkohan Viola rikas Venäjä ottaa vastaan pakolaisia? Siellä väki vähenee sitä tahtia, että luulisi lisäväestön kiinnostavan. Raivattavaa korpea riittää. Ja ilmeisesti vieläkin meiltä jäänyttä hyvää peltomaata Kannaksella. Ainakin helposti raivattavaa. Ja Lempaalassakin.

Väestökatoa pidetään lähes suurimpana uhkana itänaapurin kehitykselle.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Pertti Rampanen kirjoitti:[Paljonkohan Viola rikas Venäjä ottaa vastaan pakolaisia?]
- En vastaa Venäjän pakolaisista ja enkä siitä miten siellä väki vähenee...ja mikä uhkaa itänaapurin kehitystä.

Pidän kummallisena sitä, että muutin Suomeen suomalaisena ja suomenkielisenä ja asun jo lähes 25 vuotta täällä. Olen Suomen kansalainen ja yritän kaikin voimin kotiutua tänne Suomen suomalaisten joukkoon, mutta tuntu siltä, ettei siitä mitään tule.
Lähes jokaisessa blogissa saan muistutuksia ja jopa joskus törkeitä loukkauksia siitä, mistä maasta olen lähtöisiin ja kehottavat jopa palata takaisiin!!!
Tämäkin kommentti viittaa siihen.

Mutta miten ne kielitaidottomat pakolaiset ja turvapaikkahakijat tuntevat itsensä tässä kylmässä Pohjolassa? Mainitaanko heillekin usein lähtömaata vai koskeeko se erityisesti vain Neuvostoliitosta/Venäjältä muuttaneita?
Surullista tämäkin on!

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kyllä Inkerin ja Norjanrajan metsäsuomalaiset (savolaiset)ovat Ruotsin suurvallan tuote asuttaa raja-alueensa alustalaisillaan.
Suomi otti vastaan 20-luvulla 20000 inkerin ja itäkarjalan pakolaista, vastaaottokeskus oli Oulun Maikkulassa, jonka johtajana toimi inkeriläinen
Matti Kälviäinen.
Sodanaikaan inkeriläisiä taas pakkosiirrettiin Suomeen ja senjälkeen Neostoliittoon Siperiaan, Ksakstaniin jne.
Stalinin kuoleman jälkeen saivat palailla Viroon ja Karjalaan likemmäksi omaa kulttuuriaan.
Raskasta on ollut inkeriläiten elämä.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #14

Aimo Remes:[Raskasta on ollut inkeriläisten elämä.],

- niin on ollut! Stalinin kuoleman jälkeen oli annettu lupa palata lähemmäksi Inkerin maata, muttei kuitenkaan sinne.Leningrad ja sen alue oli suljettu inkeriläisiltä. Perestroikan aikana oli mahdollisuus palata Inkerin maalle ja ainakin yrittää nostaa sitä raunioista, mutta meille tarjottiin Suomea.Kansa siirtyi vapaaehtoisesti ohi Inkerin maata Suomeen. Tänne tulin minäkin.Suomi on nyt meille viimeinen satama! Entistä Inkeriä ei enää ole olemassa!
Siirtolaisia mekin ollaan ja, valitettavasti, ei oikein toivottujakaan.Siitä syystä ymmärrän muitten siirtolaisten tilannetta ja ehkä hieman aistin heidän tunnemaailmaakin!
Kiitos kommentista!

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

En vastaa minäkään Venäjän pakolaisista Viola, mutta mielestäni kiinnostavan kysymyksen heitin väitetysti rikasta itänaapuria koskien. Tekeekö se pelkästään pakolaisia vai ottaako niitä vastaankin, ja kuinka paljon? Paha väestökato siellä on fakta.

Sinulla Viola on maahanmuuttajana paljon mielenkiintoisia ajatuksia, tämä pakolaisten maanraivaus ei sitä kyllä ollut, mutta monen mielestä myös liiallista osoittelua maamme epäkohtiin. Ja silloin tällöin jonkinlaisen ymmärryksen hakemista meiltä itänaapuria kohtaan. Maamme historian turhaan opetukseen pyrkimistä.

On valitettavaa että saat karkeitakin vastineita kirjoituksiisi, mutta luulen, että eivät ne täysin Sinua yllätä. Kyllä kommenteissasi on selvää provosointiakin ja "konfliktin" hakua.

Minä en kehoita palaamaan Sinua takaisin lähtömaahasi. Tule täällä uudessa asuinmaassasi onnelliseksi. Ei tänne kaikilta osin otettu aikoinaan evakkojakaan vastaan torvisoitolla, mutta niin vain isäni perhekin sopeutui typistyneen Suomen tyytyväisiksi asukkaiksi; tosin kaipaus koti-Karjalaan oli pitkän aikaa suurta. Toivottavasti Sinäkin lopulta sopeudut.

Minkä ihmeen takia kuumien maiden pakolaisten pitää pyrkiä nimenomaan tänne täysin toisenlaisiin, lähes arktisiin oloihin, ja mentaliteetiltaan aivan erilaisten ihmisten joukkoon? Meidänkö pitäisi tuntea suurta syyllisyyttä jos eivät täällä sitten viihdy? Ja, jos me emme tunne itseämme täysin kuuluvaksi heidän joukkoonsa. Monikulttuurisuus ei suuria joukkoja kiehdo. Eivät näe siinä itselleen mitään hyödyllistä. Tämä on faktana syytä ottaa huomioon!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #21

Pertti Rampanen kirjoitti: [Sinulla Viola on maahanmuuttajana paljon mielenkiintoisia ajatuksia, tämä pakolaisten maanraivaus ei sitä kyllä ollut, mutta monen mielestä myös liiallista osoittelua maamme epäkohtiin. Ja silloin tällöin jonkinlaisen ymmärryksen hakemista meiltä itänaapuria kohtaan. Maamme historian turhaan opetukseen pyrkimistä],

-Olen näet syntynyt, kasvanut, varttunut ja työelämäni tehnyt erilaisessa kulttuurissa ja ideologiassakin ja aikuisikäisenä muuttanut Suomeen.Ei ihminen voi yhtäkkiä vaihtaa ajatusmaailmansa toisenlaiseksi, eikä minullakaan ole ollut ajatusta yrittää muuttua tai muuttaa itseään toisenlaiseksi tai esittää
ja kirjoittaa jotain muuta mitä ajattelen.

Ehkä Suomeen muuttaessani minun henkilökohtaiset odotuksen olivat paljon suuremmat mitä tuli vastaan Suomessa ja se tulee esille silloin kun kritisoin rohkeasti yhteiskunnan epäkohtia, niin kuin tekevät kantasuomalaisetkin, mutta maahanmuuttajan kritiikkiä on näköjään vaikeampi sietää.

Ehkä kirjoituksissani heijastuu sellainen ajatus "ymmärryksen hakemista meiltä itänaapuria kohtaan."? En tiedä, mutta ainakin olen yrittänyt rakentaa ns.ymmärryksen siltaa suomalaisten ja venäläisten kesken.Puhun nyt ihmisistä en valtioista.

Minulla ei ole aikomustakaan yrittää opettaa teille Suomen historiaa. En tunne sitä siinä määrin enkä ole valtuutettu siihen, mutta haluan oppia itse tuntemaan uuden kotimaani historiaa. Kukaan ei ole erehtymätön.En minäkään.Kiitos kun tulette korjaamaan väärinymmärryksiäni.

Käyttäjän SampsaMkel kuva
Sampsa Mäkelä

Viola, toivottavasti et tee päätelmiä kaikkein vihamielisimmistä kommenteista! Minun puolestani olet tervetullut Suomeen [tarkennuksena; minä en vaikuta millään tavalla maahanmuuton edellytyksiin]. Minä toivotan Suomeen tervetulleeksi kaikki, jotka ovat maahanmuuttomääräyksien seulan läpäisseet. Sinun kohdallasi maahanmuuton edellytyksenä on ollut suomalaisuus - voiko tämän enempää vaatia?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #29

Sampsa Mäkelä:[Sinun kohdallasi maahanmuuton edellytyksenä on ollut suomalaisuus - voiko tämän enempää vaatia?],

- Kiitos.Olen Suomalainen!:)

https://www.youtube.com/watch?v=7RJP_z--08Q
Kari Tapio - Olen Suomalainen

Jorma Lehmonen

Kaikille olisi hyvä ajella vaikkapa tuolta Kroatiasta Unkarin , Slovakian, Puolan,Liettuan, Latvian ja Eestin kautta Suomeen. Ensimmäisen kerran törmäät todennäköisesti afrikkalaista syntyperää oleviin saavuttuasi Helsingin satamaan.

Ja miksiköhän ? Koska näissä edellä mainituissa maissa ei makseta mitään sosiaaliavustuksia maahanmuuttajille ja eiväthän nämä sankarit hekään tyhmiä ole kun valitsevat asemamaansa.

Mielestäni kaikki ovat tervetulleita kunhan vain pystyvät elättämään itsensä. Oikeat pakolaiset sodan jaloista kuten Syyriasta ovat asia erikseen mutta esim Somaliasta virtaa väkeä solkenaan tänne hakemaan turvapaikkaa ja kun sen saavat niin ovatkin lähdössä käymään siellä tai lähettävät lapsiaan sinne takaisin etteivät liikaa länsimaalaistuisi.

Jokin mättää aika pahasti ja tästä koko pakolaistouhustahan on tullut todellinen kultakaivos määrätyille tahoille.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Eestin kautta somalin on vaikea tulla. Kysyin Eestissä maahanmuutto viraston poliiseita, minkäverran somaleita heille on tullut.

Vastaus oli yhdenkerran tuli kuusi henkiöä, panimme heti putkaan, mutta unohdimme lukita oven, aamulla oli putka tyhjä ja enempää heitä ei ole tullut.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Aimo Remes:[...tuli kuusi henkilöä, panimme heti putkaan, mutta unohdimme lukita oven, aamulla oli putka tyhjä ja enempää heitä ei ole tullut.],
- sana kiertää!

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

J.L.> Kaikille olisi hyvä ajella vaikkapa tuolta Kroatiasta Unkarin , Slovakian, Puolan,Liettuan, Latvian ja Eestin kautta Suomeen…

ooo

Arvoisa kaima. Suomi on noista maista kaikkein rikkain, BKT (2014) – per asukas 49 497 USD. (Report for Selected Countries and Subjects International Monetary Fund. Viitattu 28.4.2015. )
Mm tällaista kertoo wikipedia

Jotkut sanovat jopa näin: kuinka onnellisia saammekaan olla kun meillä on mahdollisuus auttaa.

Raskaan sarjan kysymys on aina, miten haluaisimme itseämme kohdeltavan jos olisimme apua etsiviä.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jorma Moll:[Raskaan sarjan kysymys on aina, miten haluaisimme itseämme kohdeltavan jos olisimme apua etsiviä.],
- toisen hätä ei kosketa meitä!Kunnes joudumme jotain itse kokemaan.En toivo tietenkään kenellekään mitään negatiivista kokemusta, mutta tulevaisuus jokaisen meidän kohdalla on tuntematon.

J.M.:[Jotkut sanovat jopa näin: kuinka onnellisia saammekaan olla kun meillä on mahdollisuus auttaa.],
- on se todellakin hyvä fiilis molemmin puolin,jos pystyt auttamaan toista ihmistä vaikka pienemmässäkin asiassa.
Mukavaa viikon vaihdetta!

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

Evakot olivat aikoinaan myös apua etsiviä ihmisiä, pakolaisia. Heitäkään ei usein otettu vastaan kovin hyvin, mutta tänne kanta-Suomeen asumaan oli vain sopeuduttava. Ja sopeuduttiin!
Nykypakolaisten asema on kulttuurieroineen, vieraine kielineen ja luonnonolojen erilaisuuksineen tietenkin aivan toinen. Sopeutuminen on varmasti vaikeaa. Mutta ei heidän pidä siitä liiaksi pahastua, jos kaikki suomalaiset eivät heitä torvisoitolla vastaan halua ottaa. Siihen on monta täysin ymärrettävää syytä. Monetkaan eivät halua pakolaisten myötä itseään "onnellistuttaa".
Tämä pakolaiskysymys on niin monitahoinen asia, että ei se mene pelkästään niin, että pakolaiseksi lähdetään ja niitä pitää sitten vastaanottaa.

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

#22

P.R.>...Tämä pakolaiskysymys on niin monitahoinen asia, että ei se mene pelkästään niin, että pakolaiseksi lähdetään ja niitä pitää sitten vastaanottaa....

ooo

Totta, ei se helppoa ole.

On tullut tässä mieleen tapahtuma lapsuudesta, 50- luvun Tarzan- leffasta.
Siinä valkoisen miehen retkikunta samosi synkimmässä Afrikassa. Tavaroita oli paljon, kokonaisen leirin tarvikkeet. Kantajat olivat neekereitä (silloin puhuttiin näin). Polku kulki pitkin vuoren rinnettä vaarallisen kielekkeen sivuitse. Yksi musta mies putosi rotkoon satoja metrejä alaspäin. Siihen ei reagoitu juuri mitenkään, valkoisen miehen retki jatkui kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Mustan miehen henki ei merkinnyt mitään.

Olimme pikkupoikia. Kuinka monet pikkupojat näkivät filmin. Paljonko se ja muut Amerikasta tulleet elokuvat (Amerikasta on tullut tietenkin paljon hyvääkin) vaikuttivat lasten tuleviin asenteisiin. Nyt nämä pikkupojat ovat yhteiskunnassa määräävissä asemissa, olleet jo pitkään.
Epäilen, että tällaisellakin on vaikutusta nykyasenteisiin, ehkä paljonkin.

Toiseksi, suvaitsemattomuuden takana on pelko, pelko outoa ja uutta kohtaan. Sivistyneillä. tai ns sivistyneillä ihmisillä on monisanaisuutensa ja kielenkäyttötaitonsa ansiosta mainiot mahdollisuudet peittää se koreiden lauseiden sisään.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros Vastaus kommenttiin #25

#25. Kulttuurierot ovat suuret. Afrikassa ihmisen hengelle tänäänkään ei panna suurta arvoa kuten ei Tarzaninkaan aikana. Afrikkalaiset heimopäälliköt myyvät edelleen orjia kuten Setä Tuomonkin aikana. Ei Setä Tuomoa ryöstetty vaan ostettiin amerikkoihin orjaksi.
Sitä en sitten tiedä, kuka on sivistyneempi, musta vaiko valkoinen. Ja onhan noita keltaisiakin. Kaikilla oma kulttuurinsa ja tapansa.

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll Vastaus kommenttiin #26

#26
J.L.>Afrikassa ihmisen hengelle tänäänkään ei panna suurta arvoa kuten ei Tarzaninkaan aikana.

ooo

Kyllä, kyllä....arveluttaa vaan se että amerikkalaiset toivat tuhansissa filmeissää asenteet mm Suomeen ja tässä tapauksessa pikkupoikiin. Tältä minusta ainakin tuntuu.

Pauli Leinonen

Mistä tilastoissa näkyvä "ns" rikkaus johtuu? Onko otettu kaikki huomioon?

http://www.talouselama.fi/uutiset/tutkimus+todista...

Kyllä tässä on koko ajan kyse Suomen lihoiksi panemisesta, sanokaa minun sanoneen! Pitäisi löytyä Mies tai Nainen, jolla olisi kanttia johtaa tämä maa irti eurostoliitosta.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

# 16..BKT ei ole suoraan verrattavissa silloin kun se jonkun osalta rakentuu valtion vuosittaisista velkamiljardeista.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitän blogin lukijoita ja keskusteluun osallistuneita!
Suomalaisten siirtolaisten laululla nimellä "MEILLÄ EI KOTIA TÄÄLLÄ",
toivotan kaikille oikein hyvää kesänjatkoa!

https://www.youtube.com/watch?v=Q_nv96sp-Vc
Vieraalla maalla, Hannes Veivo ja Columbia-tanssiorkesteri v.1932

Vieraalla maalla (trad)

Meillä ei kotia täällä
olemme joukko vieras vaan
vie kohtalo meitä
outoja teitä
kotiin ei milloinkaan
Vie kohtalo meitä
outoja teitä
kotiin ei milloinkaan

Rauhasta rakkaiden rantain
isäimme maalta harhaamaan
me läksimme kerta
uhmaten merta
aavahaan maailmaan
Ylitse aaltojen leikin
kaipaavat katseet kauas vie
vaan salli ei taivas
palata laivas
jatkuisi vieras tie
Vaan salli ei taivas
palata laivas
jatkuisi vieras tie.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset