Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Pienpuolueiden yhteistyö

  • Pienpuolueet. Puoluetuki Uudenmaan vaalipiiri
    Pienpuolueet. Puoluetuki Uudenmaan vaalipiiri
  • Pienpuolueet. Puoluetuki Koko maa
    Pienpuolueet. Puoluetuki Koko maa
  • Kolmas skenaario. Katso kommentit.
    Kolmas skenaario. Katso kommentit.

Pien­puo­lu­ei­den pi­täi­si yh­dis­täy­ty­ä. Näin sa­noin Vart­ti E­te­lä-Kar­ja­lan haas­tat­te­lus­sa. Sii­nä ti­lan­tees­sa en o­san­nut täs­men­tää mi­ten se ta­pah­tui­si. Nyt o­len eh­ti­nyt poh­ti­a a­si­aa tu­ki­ryh­mä­ni kans­sa ja pää­dyn seu­raa­vaa­n eh­do­tuk­seen.

Paik­ka e­dus­kun­nas­sa a­vaa ra­ha­ha­nat

Pie­nil­lä puo­lu­eil­la o­li­si mah­dol­li­suuk­si­a e­dus­kun­ta­paik­kaan, jos kaik­ki­a tyy­dyt­tä­vä yh­teis­työ­ku­vi­o vaan löy­tyi­si. Puo­lu­ei­den oh­jel­mis­ta ja puo­lu­e­hal­li­tus­ten lin­jan­ve­dois­ta si­tä ei kos­kaan tu­le löy­ty­mään. Mut­ta voi­tai­siin­ko a­ja­tel­la, et­tä jo­kin u­ni­ver­saa­li yh­tei­nen te­ki­jä o­li­si sit­ten­kin o­le­mas­sa: ra­ha.

Kaik­ki (pien)­puo­lu­eet lie­ne­vät yk­si­mie­li­si­ä sii­tä, et­tä ra­haa­ on saa­ta­va li­sää ja vie­lä­kin e­nem­män.

E­si­tän täs­sä yh­den mal­lin yh­teis­työ­ku­vi­ok­si.

Pien­puo­lu­eet r.p.

Vaa­lien hel­pot­ta­mi­sek­si pe­rus­ta­koot pien­puo­lu­ee­t e­ril­li­sen puo­lu­een, jol­la ei o­le oh­jel­maa ja jon­ka ai­no­a tar­koi­tus on o­sal­lis­tu­a vaa­lei­hin pien­puo­lu­ei­den kat­to­jär­jes­tö­nä. Il­man puo­lu­et­ta­kin pär­jää, mut­ta se on teh­ty vai­ke­ak­si.

Yh­teis­työ­jär­jes­tön tar­koi­tuk­se­na on o­sal­lis­tu­a vaa­lei­hin a­set­ta­mat­ta yh­tä­kää­n o­maa­ eh­do­kas­ta. Pel­käs­tään sol­mi­mal­la vaa­li­liit­to­ja.

Ra­ha

A­ja­tuk­se­ni on, et­tä liit­tou­tu­neet pien­puo­lu­eet so­pi­vat puo­lu­e­tu­en ja­ka­mi­ses­ta kes­ke­nään saa­man­sa ää­ni­mää­rän suh­tees­sa. Täl­lä ta­val­la ran­nal­le jää­nee­t eh­dok­kaat saa­vat ra­hal­li­sen kor­vauk­sen o­sal­lis­tu­mi­ses­taan vaa­li­liit­toon.

Y­len uu­ti­sen mu­kaan puo­lu­e­tu­ki on noin 35 mil­joo­naa­ eu­ro­a. Se te­kee nel­jäs­sä vuo­des­sa noin 700'000 eu­ro­a kan­sa­ne­dus­ta­jaa koh­den, jo­ten ja­et­ta­va sum­ma on sen ver­ran suu­ri, et­tä pie­ni­kin o­suus tuos­ta ra­has­ta on mer­kit­tä­vä a­pu mo­nel­le pien­puo­lu­eel­le.

O­mien ha­vain­to­je­ni mu­kaan pien­puo­lu­ee­n eu­ro saa mer­kit­tä­väs­ti e­nem­män ai­kaan po­liit­tis­ta toi­min­taa kuin suur­puo­lu­een eu­ro.

E­si­merk­ki­las­kel­ma

O­tan e­si­mer­kik­si Uu­den­maan vaa­li­pii­rin. Täs­sä vaa­li­pii­ris­sä on pie­nin ää­ni­kyn­nys, jo­ten siel­lä voi jo­ta­kin ta­pah­tu­a, jos on ta­pah­tu­ak­seen. Ää­ni­kyn­nys on 2,9 p­ro­sent­ti­a e­li näis­sä vaa­leis­sa 13'303 ään­tä o­li­si tuo­nut en­sim­mäi­sen e­dus­kun­ta­pai­kan vaa­li­lii­tol­le.

Lai­tan vaa­li­liit­toon kaik­ki puo­lu­eet, jot­ka ei­vät saa­nee­t yh­tää­n e­dus­ta­jaa­ e­dus­kun­taan. Näi­den yh­teen­las­ket­tu ää­ni­mää­rä o­li 14'082, jo­ten yk­si e­dus­ta­ja o­li­si men­nyt lä­pi.

Jos vaa­li­pii­rin puo­lu­ei­den kes­ken ja­e­taan tuo 700'000 eu­ro­a puo­lu­e­tu­ke­a, saa­daan seu­raa­vat sum­mat puo­lu­eit­tain:

PuolueÄänetPuoluetuki
E394914'524
STP1919'494
KTP25812'825
KÖY29514'664
E39550825'252
SKP1'22360'794
ITSP2'166107'669
M113'467172'341
PIR5'883292'437
Grand Total14'082700'000

I­soil­le puo­lu­eil­le tuol­lai­set muu­ta­man tu­han­nen eu­ron tu­et ei­vät o­le väär­tin ver­taa­ e­des vai­vau­tu­a nii­tä las­ke­maan, mut­ta hy­vin pie­nel­le puo­lu­eel­le se saat­taa mer­ki­tä po­liit­ti­sen toi­min­nan mo­nin­ker­tais­tu­mis­ta.

Jos vaa­li­liit­to o­li­si val­ta­kun­nal­li­nen, ra­ha ja­kaan­tui­si hie­man e­ri ta­val­la. Täs­sä vie­lä tuo sa­ma ra­han­ja­ko to­teu­tet­tu­na val­ta­kun­nal­li­sen ää­ni­mää­rän suh­tees­sa. E­li 700'000 ja­os­sa:

Koko maaÄänetRahaa jaossa
Köyhien Asialla6105'824
Suomen Työväenpuolue STP1'0459'978
Kommunistinen Työväenpuolue1'09210'427
Muutos 20117'43470'981
Suomen Kommunistinen Puolue7'60972'652
Itsenäisyyspuolue13'715130'952
Muut ryhmät16'703159'482
Piraattipuolue25'105239'705
Yhteensä73'313700'000

Ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus

Se, et­tä o­mas­ta ää­nes­tä ki­lah­taa kil­lin­ki o­man puo­lu­een kas­saan voi myös li­sä­tä ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta. O­maa puo­lu­et­ta kan­nat­taa­ ää­nes­tää syr­jäi­sem­mäs­sä­kin vaa­li­pii­ris­sä vaik­ka var­mas­ti tie­tää­, et­tä eh­do­kas ei me­ne lä­pi. Ää­ni ei me­ne huk­kaan!

Uh­kat

I­sot puo­lu­ee­t ei­vät luon­nol­li­ses­ti­kaan tu­le hy­väk­sy­mää­n, et­tä "­heil­le kuu­lu­vi­a" e­dus­kun­ta­paik­ko­ja an­ne­taan pie­nil­le puo­lu­eil­le. Sää­tä­mäl­lä la­ke­ja ja an­ta­mal­la hal­lin­nol­li­si­a mää­räyk­si­ä on pien­puo­lu­ei­den yh­teis­työ help­po lo­pet­taa tai ai­na­kin teh­dä niin vai­ke­ak­si, et­tä ku­kaa­n ei e­des viit­si y­rit­tää­ e­dus­kun­taan.

Puo­lu­e­tu­en käyt­töä val­voo­ oi­keus­mi­nis­te­ri­ö ja näin ol­len puo­lu­e­tu­en käyt­töä oh­jaa­ e­nem­män po­liit­ti­nen tah­to kuin la­ki.

Ä­lä ää­nes­tä

"Ä­lä ää­nes­tä!" – Näin kir­joi­tin Y­le:n vaa­li­ko­nee­n e­sit­te­ly­teks­tiin. – "Et voi kui­ten­kaan vai­kut­taa." Toi­vot­ta­vas­ti vie­lä jos­kus voin sa­no­a: Ää­ne­si kuul­laan!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Dear Viola,

pieni on pieni, jos se yhdistyy ei se olekaan enää pieni, joten eikös se olisi paras marssia suoraan noihin suuriin puolueisiin vaikuttamaan?

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Уважаемый господин Ari Alsio, juuri tätä meille isot puolueet toitottavat.

Mä olen vain lintu pieni ja siipeni heikot on...

https://www.youtube.com/watch?v=phrkc6d5RLc

Kiitos avauskommentista.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

En puhu ison puolueen suulla, vaan olen miettinyt itse. Kaikista paras jos jokaisessa puolueessa olisi paljon hyviä ihmisiä, ei niin, että hyvät ihmiset menevät pieniin ryhmiin, jotka eivät vaikuta sitten mitenkään.
Eli kristilliset menkää kaikkialle, sen sijasta että menisitte kristilliseen puolueeseen. Ja kommunistit menkää kokoomukseen ja tehkää siitä näköisenne, sen sijasta että kutistutte kuoreenne ja ette vaikuta yhtään mihinkään.

Идем дальше и сделать страну плодородной.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #3

Pienpuolueiden vaara onkin romahtaa sisäänpäin oman ehdottoman aatteensa suistamana.Silloin ei nähdä metsää puilta.Ja yhteistyön auttava käsi torjutaan periaatteellisista ja ideologisista syistä.

On myös yhdentekevää kuka hallitsee kansaa demokratia vai diktatuuri kunhan vallassa olevat henkilöt ovat oikeudenmukaisia ja kunnioittavat ihmisoikeuksia ja kansan vapautta.

Идём вперёд,вперёд! И ни шагу назад!

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio Vastaus kommenttiin #4

вперед сказала бабушка в снегу

https://www.youtube.com/watch?v=yOkO536tOQk

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #5

Бабушка не застряла в снегу, а вышла на встречу весне!

Kevät tulee tasapuolisesti vaalien jälkeenkin niin pienille kuin suurille puolueille!

https://www.youtube.com/watch?v=M6QKrl_2TjY

Jouni Peltoniemi

Ei välttämättä vaan anna lisää ääniä. Ei-ainakaan-tuo -ilmiö on aika vahva ihmisissä, ja pienpuolueiden aatemaailma kolistelee kaikkia laitoja ja toisiaankin. Jo nytkin on jokaisessa pienpuolueessa liikaa vaarallisen tien kulkijoita, ja sellaisille en ääntäni halua antaa edes epäsuorasti.

Toisekseen, jo samasta syystä, että näitä pienpuolueita on ylipäänsä perustettu niin monta, niiden on mahdotonta yhteen liittyä. Jos se olisi niin helppoa, niin silloinhan olisi vielä helpompi liittyä Arin kimppaan yllä. Piraateille KD:kin on aatteellisesti lähempi kuin kommunistit, ja kommunisteille kokoomus lähempänä kuin Muutos.

Parasta vaan kunkin pyrkiä tekemään itsestään ensiksi se uskottavin vaihtoehto, ja sitten syödä kannatusta muilta suurilta ja pieniltä, jos ei vanhat puolueet innosta.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jouni Peltoniemi kirjoitti : [Jo nytkin on jokaisessa pienpuolueessa liikaa vaarallisen tien kulkijoita, ja sellaisille en ääntäni halua antaa edes epäsuorasti.],

- Kuka on se " vaarallisen tien kulkija"? Toinen sano vaaralliseksi yhtä ja yksi sanoo toista.
Pienten puolueiden koko ei koskaan voi kasvaa sen isommaksi, mitä kansa haluaa ja äänestää. Jos kansa haluaa olla porvarillisen hallituksen alla niin se äänestää itselleen sellaisen.

Käyttäjän JariPirppu kuva
Jari Pirppu

So what vaikka pienpuolueet liittoutuisi,,suuri osa niistä on ex-skp;n jätöspuolueita,jotka näkevät vallankumousromanttisia unia kapitalismin kukistumisesta ja sosialistisen onnelan tulemisesta samaan tapaan kuin uskovat jeesuksen toista tulemista,,joka sekin saattaa jäädä toteutumatta,,!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jari Pirppu kirjoitti:[..suuri osa niistä on ex-skp;n jätöspuolueita,jotka näkevät vallankumousromanttisia unia kapitalismin kukistumisesta ja sosialistisen onnelan tulemisesta...],

- leimaatte kaikki pienet puolueet skp:n jätöspuolueisiin.Ei varmasti niin ole.
Tiedämme kuitenkin, että ihmiskunnan historiassa on ollut sellaisia vaiheita, että tällaiset unelmat ovat tehneet isoja vallankumouksellisia muutoksia jossain päin maailman kolkkaa. Kansassa on iso voima jos sen saa liikkeelle jonkun unelman perään.Kenties eräänlaisia "vallankumousromanttisia" kipinöitä kytee vielä jossain päin kansakuntaa.Tulevaisuus on tuntematon!

https://www.youtube.com/watch?v=xW9VBLH-0_s

https://www.youtube.com/watch?v=fpvwh292VKI

Käyttäjän hautakangas kuva
Ville Hautakangas

Esimerkiksi Piraattipuolueen suosio on vain kasvanut, kun hörhöimmät jäsenemme ovat siirtyneet toisiin puolueisiin. Samalla olemme houkutelleet edustavampia ehdokkaita ja fiksumpia aktiiveja.

Ei, minua eivät haittaa esimerkiksi Ipulle menetetyt äänet. En koe, että edistäisin ipulaiselle äänestäjälle tärkeimpiä asioita, eli eroamista EU:sta ja eurosta tai lähentymistä nykyisenkaltaiseen Venäjään. Perustulo kyllä on hyvä asia ajaa, ja saattoi siellä muitakin fiksuja juttuja olla.

Sama Muutoksen kanssa; fiksut puheet suorasta demokratiasta allekirjoitan, mutta en pidä esimerkiksi Suomen nykyistä maahanmuuttoa minään ongelmana. Joidenkin suhtautumista siihen kyllä - sekä suvaitsevaisuudesta että rasismista on tullut aivan suhteettomia leimakirveitä joissain piireissä. Itse näen maahanmuuttajia päivittäin, eikä heistä ole harmia sen enempää kuin tavallisista suomalaisista.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Niin se on, että pienet erimielisyydet vievät eripuolueisiin.Se repiikin kansaa pieniksi ryhmiksi, joilla ei riitä voimaa kilpailla isompien kanssa. Yhdessä olisi enemmän voimaa.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Vaan kun se pointti (mistä Villekin kirjoitti) olikin että erot pienpuolueiden välillä eivät useinkaan ole pieniä, vaan suuria. Sen verran suuria ainakin, ettei liittoutuminen yhteen ainakaan parantaisi tilannetta.

Miten ja miksi Piraattipuolue liittoutuisi esim. pienien kommunistipuolueiden kanssa (onko niitä nykyään ainakin kolme), niin että tuosta olisi mitään hyötyä Piraattipuolueelle...? IPUsta ja Muutoksesta tulikin asiaa. Arvot ovat jokseenkin erilaisia eri pienpuolueissakin.

On tuossa tietenkin tuo rahapuoli (minkä mainitsitkin) mikäli jotain voisi kehitellä, niin etteivät puolueet leimautuisi myyvän arvojaan liittoutumalla täysin eri arvoja ajavien kanssa. Miten tuo sitten käytännössä toimisi, niin vaatisi reipasta jatkokehittelyä.

Sekin tuossa on että osa pienpuolueista käsittääkseni ajaa puoluetuen lakkautusta ja suuri osa sen jakamisen muuttamista. Yhtymäkohta kai on se että nykyjärjestelmästä eivät oikein yksikään pienpuolue pidä.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #13

Tämä blogi on kirjoitettu nimenoman siitä näkökulmasta miten kuka hyötyisi.

Esim. Jos Piraattipuolue menisi kommunistien kanssa vaaliliittoon, saisi se osansa valitun ehdokkaan puoluetuesta, olipa valittu ehdokas mistä tahansa puolueesta.

p.s.Mutta kuitenkin niin pienten kuin isompien puolueiden tarkoitus on pitää huolta maastamme riippumatta niin pienistä kuin isommistakin erimielisyyksistä.

Olet maamme armahin Suomenmaa...

https://www.youtube.com/watch?v=41YJC5lgIZE

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #13

Rami Ovaskainen kirjoitti:[Miten tuo sitten käytännössä toimisi, niin vaatisi reipasta jatkokehittelyä.],

Olen tämän ajatuksen nyt heittänyt ilmaan. Ottakoon se tuulta alleen ja kohotkoon korkealle kuin kondorikotka! Olet vapaa kehittämään ajatusta eteenpäin.

Vain kotka lentää aurinkoon!

https://www.youtube.com/watch?v=IzGppXAZzZ8

Koska rahat ovat aina neuvottelukysymys ja vaalit kilpailua vallasta, saattaisi sopimus syntyä siltä pohjalta, että eduskuntapaikan saanut puolue luopuu koko puoluetuestaan muiden vaaliliittolaisten hyväksi vastineena eduskuntapaikastaan.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Lisäsin kolmannen taulukon blogin kuviin: Edustajan saaneet puolueet antavat koko puoluetukensa rannalle jääneille jälkikäteisenä vaalitukena. Mikään ei estäne puoluetta antamasta vaalitukea toiselle puolueelle.

Kolme skenaariota:
- Muutos 2011 saa paikan. Nykyinen vaihtoehto.
- Piraatit saavat paikan. Todennäköinen vaihtoehto.
- Saadaankin kaksi paikkaa. Nykyiset kaksi suurinta saavat paikan.

http://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/default/file...

Sopimuskikkailua:

Jos puolue tai valitsijayhdistys ei halua vaalitukea itselleen, voi se määrätä tuen maksettavaksi haluamalleen yhdistykselle tai rekisteröidylle puolueelle.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset