Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Vetoomus oikeusministerille

 • Vetoomus oikeusministerille
 • Vetoomus oikeusministerille
 • Vetoomus oikeusministerille

Vuon­na 2010 ker­roin b­lo­gis­sa­ni seu­raa­vas­ti:

Kan­san­liik­keen Ve­too­mus Oi­keus­mi­nis­te­ri Tui­ja B­ra­xil­le

Oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­sä 16.8.2010 klo 15 ke­hi­tys­vam­mais­ten lä­heis­ten e­sit­tä­mät a­si­at.

Suo­mi ei o­le pys­ty­nyt vie­lä ra­ti­fi­oi­maa­n al­le­kir­joit­ta­maan­sa YK:n vam­mais­ten hen­ki­löi­den oi­keuk­si­a kos­ke­vaa­ y­leis­so­pi­mus­ta, kos­ka kan­sal­li­nen lain­sää­dän­töm­me ei o­le vam­mais­so­pi­muk­sen mu­kai­nen

1. Ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­net­tu la­ki

Vuon­na 1977 sää­det­ty ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­los­ta an­net­tu la­ki on van­hen­tu­nut. Ke­hi­tys­vam­ma­lain 42 § ns pak­ko­kei­no­py­kä­lä, "e­ri­tyis­huol­los­sa o­le­vaan hen­ki­löön saa­daan so­vel­taa pak­ko­a vain sii­nä mää­rin kuin e­ri­tyis­huol­lon to­teut­ta­mi­nen tai toi­sen tur­val­li­suus vält­tä­mät­tä vaa­tii­", on ih­mi­soi­keuk­si­a louk­kaa­va. Ke­hi­tys­vam­mai­si­a kos­ke­vat pak­ko­kei­no­sää­dök­set tu­lee mää­ri­tel­lä uu­del­leen ja tark­ka­ra­jai­ses­ti. En­ti­nen E­dus­kun­nan oi­keu­sa­si­a­mies Pau­ni­o on vaa­ti­nut u­se­am­man ker­ran pak­ko­kei­no­lain­sää­dän­nön uu­dis­ta­mis­ta ke­hi­tys­vam­mai­sil­la.

Ke­hi­tys­vam­ma­lain ja vam­mais­pal­ve­lu­lain yh­teen­so­vit­ta­mis­ta tu­lee jat­kaa, la­kien yh­dis­tä­mi­nen ei o­le e­den­nyt Van­ha­sen mo­lem­pien hal­li­tus­ten ai­ka­na lu­va­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa.

2. Hol­hous­lain­sää­dän­tö

Suo­men hol­hous­lain­sää­dän­tö a­set­taa ke­hi­tys­vam­mai­set hen­ki­löt e­ri­ar­voi­see­n a­se­maan oi­keus­toi­mi­kel­poi­suu­den o­sal­ta vas­toin YK:n vam­mais­so­pi­muk­sen sää­dök­si­ä. Ny­kyi­sen hol­hous­lain­sää­dän­nön mu­kai­nen va­jaa­val­tai­sek­si ju­lis­ta­mi­nen ja toi­min­ta­kel­poi­suu­den ra­joit­ta­mi­nen (§18) ei lie­ne vam­mais­so­pi­muk­sen mu­kais­ta.

Ny­kyi­sen hol­hous­toi­mi­lain ja e­dun­val­von­ta­jär­jes­tel­män so­vel­ta­mi­ses­sa on mie­les­täm­me suu­ri­a on­gel­mi­a ke­hi­tys­vam­mais­ten koh­dal­la.

 • Hol­hous­toi­mi­lain 29 § to­de­taa­n et­tä "­jos tuo­mi­ois­tuin on niin mää­rän­nyt, e­dun­val­vo­jal­la on oi­keus e­dus­taa pää­mies­tään myös sel­lai­ses­sa tä­män hen­ki­löä kos­ke­vas­sa a­si­as­sa, jon­ka mer­ki­tys­tä pää­mies ei ky­ke­ne ym­mär­tä­mään".

Tuo­mi­ois­tui­mis­sa on maist­raat­tien ha­ke­muk­ses­ta a­let­tu mää­rä­tä vai­ke­a­vam­mai­sil­le ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ai­kui­sil­le vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­ji­a e­dus­ta­maan pää­mies­tään tä­män ter­vey­den­huol­to­a, hoi­to­a, hoi­to­paik­kaa­, a­suin­paik­kaa ja ta­lou­del­li­si­a a­si­oi­ta kos­ke­vien pää­tös­ten te­ke­mi­ses­sä e­li "­täyt­tä­mää­n auk­ko­ti­lan­ne ke­hi­tys­vam­mai­sen hoi­to­pää­tös­ten koh­dal­la. Käy­tän­nös­sä ke­hi­tys­vam­mai­nen on sil­loin au­kot­to­mas­ti vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jan­sa hol­houk­ses­sa ja o­mai­set on täy­sin sul­jet­tu vam­mai­sen e­lä­mäs­tä.

 • Hol­hous­toi­mi­lain 42 § huo­len­pi­to pää­mie­hes­tä: "e­dun­val­vo­jan tu­lee huo­leh­ti­a sii­tä, et­tä pää­mie­hel­le jär­jes­te­tään sel­lai­nen hoi­to, huo­len­pi­to ja kun­tou­tus, jo­ta on ... pi­det­tä­vä a­si­an­mu­kai­se­na", on riit­tä­vä py­kä­lä il­man tuo­mi­ois­tui­men e­ri­tyis­tä mää­räys­tä.

 • Hol­hous­toi­mi­lain 43 § pää­mie­hen kuu­le­mi­nen, "en­nen kuin e­dun­val­vo­ja te­kee pää­tök­sen ... hä­nen on tie­dus­tel­ta­va pää­mie­hen­sä mie­li­pi­det­tä ... kuu­le­mi­nen ei o­le kui­ten­kaan tar­peen, jos pää­mies ei ky­ke­ne ym­mär­tä­mää­n a­si­an mer­ki­tys­tä".

Vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jat, joil­la on u­sein pa­ri sa­taa pää­mies­tä, ei­vät eh­di sel­vit­tää pää­mies­ten­sä tah­to­a ei­kä heil­lä o­le tai­to­a ja ky­ky­ä kom­mu­ni­koi­da e­si­mer­kik­si pu­he­vam­mais­ten ke­hi­tys­vam­mais­ten kans­sa, pää­mie­hen tah­don sel­vit­tä­mi­nen ja vä­lit­tä­mi­nen jää­ u­sein ke­hi­tys­vam­mai­sen hoi­toyk­si­kön teh­tä­väk­si, el­lei o­mais­ten a­pu­a ha­lu­ta käyt­tää.

Tulk­kaus

Vai­ke­a­vam­mai­si­a ja pu­he­vam­mai­si­a ke­hi­tys­vam­mai­si­a tulk­kaa­vien pu­he­vam­mais­ten tulk­kien käyt­tö ke­hi­tys­vam­mais­ten oi­keu­del­li­sis­sa a­si­ois­sa tu­lee­ ol­la tark­kaan sää­del­ty­ä. Näis­sä vaa­ti­van ta­son tulk­kauk­sis­sa tu­lee­ ol­la ai­na kak­si toi­sis­taan riip­pu­ma­ton­ta tulk­ki­a tai on käy­tet­tä­vä pa­ri­tulk­kaus­ta.

 • Kun­nat o­vat ai­kai­sem­min myön­tä­neet v 2007 läh­tien vam­mais­pal­ve­lu­lain pe­rus­teel­la pu­he­vam­mai­sil­le pu­he­tulk­ke­ja, nyt pu­he­tulk­kauk­sen myön­tä­mi­nen siir­tyy 1.9.2010 Ke­lal­le. A­lal­la toi­mii pal­jon a­ma­töö­ri­tulk­ke­ja, oi­keu­del­li­sis­sa a­si­ois­sa tu­lee­ ai­na var­mis­taa pu­he­tul­kin pä­te­vyys.

Tuo­mi­ois­tuin­ten tu­lee­ ol­la tie­toi­si­a ke­hi­tys­vam­mais­ten pu­he­tulk­kauk­sen luo­tet­ta­vuu­den e­pä­var­muu­des­ta, jos vam­mai­sel­la pää­mie­hel­lä ei o­le pu­het­ta ja vain muu­ta­ma kom­mu­ni­kaa­ti­o­merk­ki ja e­ri­tyi­ses­ti jos pää­mie­hen äi­din­kie­li on muu kuin pu­he­tul­kin. Pu­he­vam­mai­nen ke­hi­tys­vam­mai­nen on myös hel­pos­ti joh­da­tel­ta­vis­sa ja y­leen­sä ke­hi­tys­vam­mai­nen pyr­kii miel­lyt­tä­mään ky­sy­jää ja vas­taa­ u­sein ku­ten o­let­taa ky­sy­jän ha­lu­a­van.

Tu­et­tu pää­tök­sen­te­ko

 • Tu­et­tu­a pää­tök­sen­te­ko­jär­jes­tel­mää tu­lee ke­hit­tää ke­hi­tys­vam­mai­sil­le ras­kaa­n e­dun­val­von­ta­jär­jes­tel­män si­jaan. Vam­mai­sen a­pu­na tu­lee­ ol­la hä­nen luot­to­hen­ki­löi­tään ja o­mai­si­a tu­ke­mas­sa hän­tä pää­tös­ten te­os­sa.

 • Vi­ra­no­mai­se­dun­val­von­nan siir­ryt­ty­ä vuo­den 2009 a­lus­sa val­ti­on oi­keu­sa­pu­toi­mis­toil­le, vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jien mää­rää­mi­nen ke­hi­tys­vam­mai­sil­le on li­sään­ty­nyt ja e­ri­tyi­ses­ti hen­ki­löä kos­ke­vis­sa a­si­ois­sa. O­mais­ten ko­ke­muk­set yh­teis­työs­tä vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jien kans­sa o­vat ol­leet kiel­tei­si­ä, o­mais­ten a­pu­a ja a­si­an­tun­te­mus­ta ei o­te­ta vas­taan, pi­kem­min­kin y­ri­te­tään ke­hi­tys­vam­mais­ta pää­mies­tä vie­raan­nut­taa­ o­mai­sis­taan ve­to­a­mal­la tä­män it­se­mää­rää­mi­soi­keu­teen. Vi­ra­no­mai­se­dun­val­vo­jil­la har­voin on tai­to­a kom­mu­ni­koi­da ke­hi­tys­vam­mai­sen pää­mie­hen kans­sa tai sel­vit­tää hä­nen tah­to­aan.

Hol­hous

 • Hol­hous­toi­mi­lais­sa § 8 to­de­taa­n, et­tä "e­dun­val­vo­ja voi­daan mää­rä­tä, jos ... e­tu­a val­vot­ta­va, ei ... vas­tus­ta si­tä. Jos hän vas­tus­taa­ e­dun­val­vo­jan mää­rää­mis­tä, e­dun­val­vo­ja voi­daan ... mää­rä­tä".

Maist­raa­tin pyy­tä­mäs­sä lää­kä­rin­to­dis­tuk­ses­sa e­dun­val­vo­jan mää­rää­mis­tä var­ten, to­de­taan y­leen­sä, et­tei pää­mies ym­mär­rä e­dun­val­von­nan mer­ki­tys­tä ei­kä hän­tä voi­da kuul­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

On ta­pauk­si­a, jois­sa tuo­mi­ois­tuin on pyy­tä­nyt jär­jes­tä­mään vai­ke­a­vam­mai­sen ke­hi­tys­vam­mai­sen ja pu­hu­mat­to­man hen­ki­lön kuu­le­mis­ti­lai­suu­den, jos­sa vam­mai­sel­ta on ky­syt­ty, ke­net hän ha­lu­aa­ e­dun­val­vo­jak­seen.

Tuo­mi­ois­tui­met näyt­tä­vät toi­mi­van il­mei­sen ris­ti­rii­tai­ses­ti, kun niil­lä ei o­le kä­si­tys­tä vai­ke­a­vam­mais­ten ja pu­hu­mat­to­mien ke­hi­tys­vam­mais­ten ym­mär­rys­ky­vys­tä ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­tai­dois­ta ja tulk­kauk­sen luo­tet­ta­vuu­des­ta.

 • Kor­keim­man oi­keu­den e­dun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen en­nak­ko­pää­tök­ses­sä on to­det­tu, et­tä ai­na en­si si­jas­sa tu­lee käyt­tää lie­vin­tä mah­dol­lis­ta e­dun­val­von­nan muo­to­a ja ai­na o­mai­si­a jos se suin­kin on mah­dol­lis­ta. O­mais­ten en­si­si­jai­suus tu­lee nä­ky­ä myös lain ta­sol­la.

Ta­lou­del­lis­ten a­si­oit­ten e­dun­val­von­ta on hy­vin tark­kaan mää­ri­tel­ty lais­sa, mut­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mi­soi­keuk­sien, va­pau­den ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den to­teu­tu­mi­nen ei ko­ros­tu lais­sa ei­kä lain so­vel­ta­mi­ses­sa, mi­kä on myös ris­ti­rii­das­sa YK: vam­mais­ten oi­keuk­si­a kos­ke­van so­pi­muk­sen kans­sa.

Hel­sin­gis­sä 16.8.2010
­Kan­san­lii­ke ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mi­soi­keuk­sien puo­les­ta

Jäl­leen ker­ran

Vie­lä ker­ran ke­hi­tys­vam­mai­suut­ta kä­sit­te­le­vis­tä a­si­ois­ta. Vii­si vuot­ta sit­ten kun o­li vie­lä hen­gis­sä Kan­san­lii­ke ke­hi­tys­va­mais­ten ih­mi­soi­keuk­sien puo­les­ta o­lim­me vie­neet ve­to­muuk­si­a niin­kuin o­lin mai­nin­nut jo mi­nis­te­ri Ri­si­kol­le, niin myös mi­nis­te­rei Ju­ha Re­hu­lal­le, Ma­ri­a Gu­ze­ni­na-Ric­hard­so­nil­le j­ne.

Mut­ta kaik­ki mai­ni­tut a­si­at ve­to­muk­ses­sa oi­keus­mii­nis­te­ril­le o­vat a­jan­koh­tai­set vie­lä tä­nä­kin päi­vä­nä!

Mik­si puk­su­te­taan pai­ka­laan ke­hi­tys­vam­mais­ten a­si­oit­ten pa­ran­ta­mi­ses­sa täs­sä su­loi­ses­sa Suo­mes­sa?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Itsemääräämisoikeuslaki olisi pitänyt hyväksyä eduskunnassa tämän hallituksen aikana, mutta perustuslakivaliokunta piti sitä perustuslainvastaisena. Se joudutaan uudestaan kirjoittamaan uuden eduskunnan aikana ja tuomaan paremmassa muodossa eduskunnan käsittelyyn.

Joten kehitysvammalain hirvittävä pykälä § 42 on edelleen voimassa, kunnes uuden itsemääräämisoikeuslain hyväksymisen yhteydessä kumotaan.
Vasta sitten YK: n vammaissopimus voidaan ratifioida, vaikka eduskunta sen on jo hyväksynyt.

Näin hitaasti etenemme kehitysvammaisten lakien ja pykälien epäkohtien parantamisessa. Ehkä asiat korjaantuvat tämän vuosisadan loppupuolella!?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset