Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Suomessa vammaiset ovat keskenään eriarvoisia!

 • Olemme samanarvoisia!
  Olemme samanarvoisia!
 • Suomessa vammaiset ovat keskenään eriarvoisia!

Suo­men on­gel­ma vam­mais­ten asiois­sa on se, et­tä maas­sa on usei­ta vam­mais­la­ke­ja. Eri­lai­sil­la vam­mais­ryh­mil­lä on eri­lai­sia etu­ja ja mah­dol­li­suuk­sia. Sii­tä syys­tä vam­mais­ryh­mät ja eten­kin näi­den jär­jes­töt kil­pai­le­vat kes­ke­nään omis­ta eduis­ta, sa­mois­ta mää­rä­ra­hois­ta.

Vam­mais­ten ih­mis­oi­keu­det saam­me kun­toon vain lain­uu­dis­tuk­sel­la. – Kir­joi­tin täl­lai­sen blo­gin 28.4.2010.

  Suo­men ke­hi­tys­vam­ma­huol­to elää yli 30 vuot­ta van­han lain hen­ges­sä, jos­sa ke­hi­tys­vam­mai­suus mää­ri­tel­lään vam­man, sai­rau­den tai vian ai­heut­ta­mak­si.Ke­hi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­los­ta an­net­tu la­ki ja sen pak­ko­kei­no­py­kä­lä 42 an­ta­vat lä­hes ra­jat­to­mat mah­dol­li­suu­det eri­lais­ten pak­ko­kei­no­jen, eris­tä­mi­sen ja ta­paa­mis­ra­joit­tei­den käyt­töön.

  Edus­kun­nan oi­keus­asia­mies vaa­ti jo vuon­na 1996 tark­ka­ra­jai­sia pe­rus­tei­ta pa­kon käy­töl­le ke­hi­tys­vam­ma­la­kiin.

  Van­ha­sen en­sim­mäi­sen hal­li­tuk­sen ai­ka­na aloi­tet­tu ke­hi­tys­vam­ma­lain ja vam­mais­pal­ve­lu­lain yh­teen­so­vit­ta­mi­nen pi­ti saa­da val­miik­si vuon­na 2007. Van­ha­sen toi­sen hal­li­tuk­sen ai­ka­na saa­tiin sen­tään vam­mais­pal­ve­lu­la­kiin hen­ki­lö­koh­tai­nen apu­jär­jes­tel­mä vuon­na 2009, mut­ta van­ha vuon­na 1977 sää­det­ty ke­hi­tys­vam­ma­la­ki jäi edel­leen voi­maan tois­si­jai­se­na la­ki­na. Ei­hän tä­män hal­li­tuk­sen ai­ka­na enää mi­tään eh­di­tä, kos­ka hal­li­tuk­sen voi­ma­va­rat me­ne­vät ra­ha­sot­ku­jen sel­vit­tä­mi­seen ja vam­mais­ten asiat ei pal­jon­kaan kiin­nos­ta.

  EOA uu­dis­ti vaa­ti­muk­sen­sa vuon­na 2009 sa­noen, et­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den ra­joi­tuk­sis­ta tu­li­si sää­tää lail­la.

  YK:n yleis­ko­kous hy­väk­syi 13.12.2006 NEW Yor­kis­sa so­pi­muk­sen vam­mais­ten oi­keuk­sis­ta. Ja Suo­mi EU:N pu­heen­joh­ta­ja­maa­na neu­vot­te­li ja hy­väk­syi Eu­roo­pan neu­vos­ton laa­ti­man Vam­mais­po­liit­ti­sen toi­min­ta­oh­jel­man. Suo­mi ei ole pys­ty­nyt ra­ti­fioi­maan YK:n vam­mais­ten oi­keuk­sia kos­ke­vaa so­pi­mus­ta, kos­ka vam­mais­ten pe­rus ja ih­mis­oi­keuk­sia kos­ke­va lain­sää­dän­töm­me ei ole so­pi­muk­sen edel­lyt­tä­mäl­lä ta­sol­la.

Näin siis kir­joi­tin huh­ti­kuus­sa 2010 ja nyt ele­tään huh­ti­kuut­ta 2015! Nyt is­tu­van hal­li­tuk­sen ai­ka­na mi­kään ei ole muut­tu­nut! Suo­mi on ju­miu­tu­nut näis­sä asiois­sa pai­koil­leen ja elää an­tii­kin ai­kaa!

Mo­net ke­hi­tys­vam­mais­ten omai­set täs­sä ajas­sa ovat jo vä­sy­neet ja luo­pu­neet tais­te­lus­ta vir­ka­ko­neis­ton by­ro­kra­tiaa vas­taan. Luu­lim­me, et­tä edus­kun­nas­ta, kan­san­edus­ta­jil­ta saam­me tu­kea, mut­ta toi­sin kä­vi. Pie­nen puo­lus­tus­ky­vyt­tö­män ryh­män asiat ei­vät pal­jon kiin­nos­ta kan­san­edus­ta­jia ja vie­lä vä­hem­män mi­nis­te­rei­tä!

Ku­ka ja mi­ten voi­si vie­dä nä­mä asiat tuon­ne Ar­ka­dian­mäel­le, et­tä asiat läh­ti­si­vät kun­nol­la liik­keel­le!

Ker­to­kaan te vii­saam­mat!
Kii­tos.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

"Suomessa vammaiset ovat keskenään eriarvoisia!"

Ja vanhat mummit kans.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Niin se on, että "vanhat mummit kans". Miksei vanhat papatkin? Suomessa koko kansa on jaettu ylempiin ja alempiin kasteihin joten kohtelukin on sen mukainen.

Kiitos kommentista!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kävimme torstaina 27.5.10 luovuttamassa eduskuntaryhmille vetoomuksen kehitysvammaisten ihmisoikeuksien puolesta, pakkokeinojen uudelleen säätelemiseksi ja pakkokeinopykälän 42§ ja koko kehitysvammalain kumoamiseksi.

Eduskunnassa meidän vetoomuksiamme oli vastaanottamassa Inkeri Kerola, kesk, Arja Karhuvaara, Sirpa Asko-Seljavaara, Eero Akaan-Penttilä ja Petteri Salo, kok. Satu Taiveaho, sdp, Heli Järvinen, vihr, Merja Kyllönen, vasem, Tarja Tallqvist, KD, Pentti Oinosen eduskunta-avustaja PS.

Kansanedustajat pitivät tärkeänä huoltamme kehitysvammaisiin kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista. He lupasivat, että kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuksien rajoitusten määrittelyyn ja pakkokeinopykälään 42 palataan SYKSYLLÄ 2010!!! Kotikuntalain muutos tulee eduskuntaan ennen juhannusta 2010!!!. YK:n vammaisten ihmisoikeuksia koskevan sopimuksen ratifiointi vaatii näitä lakimuutoksia.
Meitä vammaisten omaisia ja isoäitien tukijoita oli paikalla yli 20, asia kiinnosti kovasti myös tiedotusvälineitä.

Siis, kansanedustajat LUPASIVAT 27.5.2010! Mutta asiat ei liikahtaneet minnekään! Ne jäivät perinnöksi tulevalle hallitukselle!?

Kummastuttaa tämäkin!

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Kansanedustajat lupasivat vaikka mitä silloinkin. Mutta vain osa heistä muisti lupauksiaan kun tulivat valituiksi 2011.
https://youtu.be/FI9qHASYvI4

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitos linkistä.

Joittenkin kohdalla lupaukset jäävät eduskunnan kynnyksen ulkopuolelle. Näin on ollut ja tulee olemaan tulevaisuudessakin, kunnes kansa suuttuu!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jos puhutaan vammaisten eriarvoisuudesta, niin täytyy muistaa se, että rahakin rajoittaa kehitysvammaisten ja vammaisten yhdenvertaisuutta, koska eri kunnissa asuvat vammaiset henkilöt ovat lisäksi toisiinsa nähden hyvinkin eriarvoisessa asemassa.Kuntien käytännöt vaihtelevat suuresti vammaisille myönnettävien palveluiden osalta ja vammainen ei voi aina vaihtaa kotikuntansa.
Kotikuntalain pykälä §3.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset