Kohteleeko Suomi kaltoin ulkomaalaistaustaisia isoäitejä?

Kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42!

  • Kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42!
  • Kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42!
  • Kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42!
  • Kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42!
  • Kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42!

Tou­ko­kuu 2010

O­lin kir­joit­ta­nut blo­gin tou­ko­kuus­sa 2010.

Py­kä­lä 42§ pois he­ti ke­hi­tys­vam­ma­lais­ta!
26.5.2010 11:55 Vi­o­la Heis­to­nen

Tors­tai­na 27.5.2010 klo 13 luo­vu­te­taan kan­san­e­dus­ta­jil­le Ve­too­mus ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­oi­keuk­sien puo­les­ta Suo­mes­sa.

Me ke­hi­tys­vam­mais­ten o­mai­set vaa­dim­me pak­ko­kei­no­jen mie­li­val­tai­sen käy­tön ra­joit­ta­mis­ta ja lail­la tark­kaan sää­te­le­mis­tä.

Suo­mes­sa on e­del­leen voi­mas­sa vuon­na 1977 sää­det­ty ke­hi­tys­vam­mais­ten e­ri­tyis­huol­to­a kos­ke­va la­ki, jon­ka 42§

    "e­ri­tyis­huol­los­sa o­le­vaan hen­ki­löön saa­daan so­vel­taa pak­ko­a vain sii­nä mää­rin kuin e­ri­tyis­huol­lon jär­jes­tä­mi­nen tai toi­sen hen­ki­lön tur­val­li­suus vält­tä­mät­tä vaa­tii",

sal­lii pak­ko­kei­no­jen käy­tön täy­sin mie­li­val­tai­ses­ti ja lä­hes ru­tii­nin­o­mai­ses­ti. Ti­lan­ne louk­kaa räi­ke­äs­ti ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten oi­keuk­si­a ta­sa-ar­voi­seen koh­te­luun.

O­sin täs­tä syys­tä Suo­mi on myös har­vo­ja Eu­roo­pan mai­ta, jo­ka ei e­del­leen­kään o­le ra­ti­fi­oi­nut YK:n vam­mais­ten oi­keuk­si­a kos­ke­vaa so­pi­mus­ta, jot­ka ei­vät si­do Suo­me­a!

Ny­kyi­sen lain mah­dol­lis­ta­mi­a ja laa­jas­ti ke­hi­tys­vam­mai­siin so­vel­let­tu­ja pak­ko­kei­no­ja o­vat muun mu­as­sa va­pau­den­riis­tä­mi­nen, liik­ku­mis­va­pau­den ja hen­ki­lö­koh­tai­sen kos­ke­mat­to­muu­den ra­joit­ta­mi­nen, fyy­si­nen kiin­ni­pi­tä­mi­nen ja e­ris­tä­mi­nen, si­to­mi­nen ja e­ri­tyis­vaat­teet, päi­vit­täi­siin toi­min­toi­hin pa­kot­ta­mi­nen ja pak­ko­lää­ki­tys ja tek­ni­nen val­von­ta. Ja nyt uu­te­na ta­paa­mis­kiel­lot ja ta­paa­mis­ra­joit­teet o­mai­siin, ku­ten van­ki­lois­sa.

Saa­ko ke­hi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ko­dis­sa val­li­ta van­ki­lan sään­nöt?

Me o­mai­set pi­däm­me e­ri­tyi­sen huo­les­tut­ta­va­na si­tä et­tä ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon työn­te­ki­jät ei­vät u­sein­kaan e­des tie­dos­ta käyt­tä­vän­sä pak­ko­kei­no­ja, vaan pi­tä­vät toi­mi­a nor­maa­li­na käy­tän­tö­nä. Pak­ko­kei­no­jen käyt­töä ei u­sein­kaan kir­ja­ta ei­kä niis­tä ker­ro­ta o­mai­sil­le.

Sa­mal­la luo­vu­tam­me ke­hi­tys­vam­mai­sen maa­han­muut­ta­ja­tyt­tä­ren­poi­ka­ni ja mi­nun ta­paa­mis­oi­keu­den puo­les­ta ke­rät­ty ad­res­si, 185 ni­me­ä.

Suo­mes­sa per­he­yh­teys ei o­le e­ri­tyi­nen oi­keus. Ai­kui­set ke­hi­tys­vam­mai­set py­ri­tään mah­dol­li­sim­man no­pe­a­ti vie­raan­nut­ta­maan ja e­ris­tä­mään o­mai­sis­taan. I­so­äi­tien mer­ki­tys­tä ei ar­vos­te­ta las­ten­las­ten e­lä­mäs­sä. E­ris­tä­mi­nen louk­kaa ke­hi­tys­vam­mai­sen ja hä­nen o­mais­ten­sa ih­mis­oi­keuk­si­a.

Mik­si Suo­mi vai­no­aa ja kiu­saa maa­han­muut­ta­ja i­so­äi­te­jä?

Tä­mä a­si­a on a­jan­koh­tai­nen vie­lä tä­nä päi­vä­nä­kin.

Ke­hi­tys­vam­ma­lain pak­ko­kei­no­py­kä­lä §42 py­sy pys­tys­sä e­del­leen!

E­dus­kun­nan oi­keus­a­si­a­mies Pau­ni­o e­sit­ti 16.12.1996 val­ti­o­neu­vos­tol­le, et­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten an­ne­tun 42§:n sään­nös­tä täs­men­ne­tään niin, et­tä pa­kon käyt­töä kos­ke­va pää­tök­sen te­ko, pak­ko­toi­men­pi­tei­den si­säl­tö ja laa­juus se­kä tark­ka­ra­jai­set pe­rus­teet pa­kon käy­töl­le käy­vät il­mi lais­sa.

Sii­tä as­ti täs­men­ne­tään ... ja täs­men­ne­tään ... mut­ta mi­kään ei au­ta! 42§ py­syy ... ja py­syy, jo­pa Neu­vos­to­liit­to­kin on kaa­tu­nut täl­lä vä­lin, mut­ta niil­tä a­joil­ta voi­mas­sa ol­lut ke­hi­tys­vam­mais­ten la­ki Suo­mes­sa py­syy pys­tys­sä ja an­taa mah­dol­li­suu­den lou­ka­ta tör­ke­äs­ti puo­lus­tus­ky­vyt­tö­mien hei­koim­pien kan­sa­lais­ten pe­rus- ja ih­mis­oi­keuk­si­a! Tä­män py­kä­län ta­ki­a Suo­mi ei pys­ty ra­ti­fi­oi­maan YK:n vam­mais­ten ih­mis­oi­keus­so­pi­mus­ta, kos­ka kan­sal­li­nen lain­sää­dän­töm­me ei o­le a­jan ta­sal­la.

Sel­vi­tyk­si­ä

On teh­ty sel­vi­tyk­si­ä e­si­mer­kik­si v.2002 STM:l­le "Pe­rus­tel­tu­ja ra­joi­tuk­si­a vai huo­no­a koh­te­lu­a" (Ei­ja Koi­vu­ran­ta). v 2006 STM:l­le "Pe­rusoi­keuk­sien ra­joit­ta­mi­ses­ta ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen to­teut­ta­mi­ses­sa" ( Juk­ka Kum­pu­vuo­ri).

Mi­hin toi­miin hal­li­tus ai­koo ryh­ty­ä ke­hi­tys­vam­mais­ten ih­mis­ten pe­rusoi­keuk­sien ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­sek­si, ky­syt­tiin 33 kan­san­e­dus­ta­jan kir­jal­li­ses­sa ky­sy­myk­ses­sä pak­ko­toi­men­pi­teis­tä lo­ka­kuus­sa 2006, jos­sa to­det­tiin, et­tä §42 sal­lii suu­ren väl­jyy­den ke­hi­tys­vam­mai­siin koh­dis­tu­viin pak­ko­kei­noi­hin.

Mi­nis­te­ri Hys­sä­lä vas­ta­si, et­tä STM:s­sä jat­ke­taan ke­hi­tys­vam­mai­si­a kos­ke­van lain­sää­dän­nön uu­dis­ta­mis­ta pyy­det­ty­jen sel­vi­tys­ten ja lau­sun­to­jen pe­rus­teel­la.

E­dus­kun­nan oi­keus­a­si­a­mies Pau­ni­o uu­dis­ti e­si­tyk­sen­sä 5.10.2009 STM ke­hi­tys­vam­mais­ten it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den ra­joi­tus­ten sää­tä­mi­ses­tä lail­la. Pau­ni­o pi­ti tär­ke­ä­nä pa­kon kä­sit­teen mää­rit­te­ly­ä sel­lais­ten käy­tän­tö­jen es­tä­mi­sek­si, jot­ka si­säl­tä­vät to­si­a­si­al­li­ses­ti pa­kon käyt­töä, mut­ta joi­ta ei tun­nis­te­ta sel­lai­sik­si.

Pau­ni­o an­toi STM ai­kaa vas­ta­ta 30.11.2009 mi­hin toi­men­pi­tei­siin e­si­tys on an­ta­nut ai­het­ta. ??, jo­ten jat­ke­taan ... ja tä­hän päi­vään as­ti jat­ke­taan ... poh­ti­mis­ta. – Nyt jo kol­men hal­li­tuk­sen ai­ka­na!

Kuin­ka kau­an tä­mä voi kes­tää? Kum­mas­tel­laan jo maa­il­mal­la­kin tä­tä tais­te­lu­a!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Kiitos, Taru!

Kiva kun piipahtelet lukemaan!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

4.01.2019 voin kirjoittaa, että pitkän ajan(noin 8 vuotta!)jälkeen nyt minun ja lapsenlapseni asiat ovat vihdoinkin!!! hyvässä mallissa.
Voimme säännöllisesti tavata toisiamme ja iloitsemme siitä!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Fb kommentti :

Martti Väänänen: Olisi jo aika poistaa pykälä § 42.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Niin olisikin!

Mutta betoniseinänä on byrokraattia edessä!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Ville Ylitalo,

kiitos suosittelusta!

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Kyllä niitä säädöksiä pitää pystyä poistamaan tai muuttamaan eikä pitää niitä kiveen hakattuina.

Minä aikoinaan satuin kauppaoppilaitoksen kirjastossa selailemaan Suomen lakikirjaa ja löysin erittäin vanhan säädöksen ja se antoi luvan polttaa noidan roviolla. Luulin niiden säädösten poistuneen kun niitä säädöksiä luin. Olisinhan minä voinut vaikka päähänpistossani polttaa jonkun naisen ja oikeudenkäynnissä vedota kyseiseen lainkirjaimeen, niin minut olisi vapautettu.

Onneksi nykyisissä ei enää löydy moisia. Mutta lisää vanhoja pykäliä voi löytyä. Historian julmuuksista minä odotan yhtä kirjaa, mikä antaa minun valottaa sivistysaivojani vähän eugeniikasta.

Tunnen sen kirjan tekijän, kuka kirjoitti pitkään sitä kirjaansa ja sai sen lopulta valmiiksi. Siinä kirjassa valotettiin, että Suomessa harrastettiin aika paljon eugeniikkaa natsismin tavoin, eli kuuromykiltä suljettiin syntymisvehkeet ettei vaan tulisi lisää kuuromykkiä. Eikä naimisiin saanut mennä, yms.

Mutta tulen siitä aikanaan kertomaan, kunhan olen lukenut kirjan ja keskustellut tekijän kanssa.

YK:n yleinen vammaislaki on onneksi saanut hyväksynnän mutta siinä pitää ensin poistaa juurikin se kehitysvammaisista oleva pykälä, mitä olen muilta saanut tietää. Kun se lopulta ratifioidaan, niin kaikilla on asiat paremmin kuin ennen.

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Tuntuukin siltä, että tämä 42 pykälä on kiveen hakattu...

Ihmetyttää, että Suomi, maailman parhaana maana, ei ole pystynyt hoitamaan kehitysvammaisia koskevaa lainsäädäntöä vammaissopimuksen vaatimalle tasolle.

§42 pykälän varjossa omaisilta voidaan riistää kaikki yhteyden pitäminen kehitysvammaiseen määräämällä virkaedunvalvoja, joilla saattaa olla 300-400 valvottava, joten kehitysvammaiset henkilöt jätetään toimintakeskuksiin oman onnensa nojaan ja omaisilta ovet suljetaan..

Tuntuu siltä, että palvelukodit luulevat omistavansa ikuisesti heille "myydyn" kehitysvammaisen ja sitä tukeekin koko kehitysvammahuollon järjestelmä Suomessa.

Perusoikeuksien rajoitukset ovat muotoutuneet laitoksissa ja avopalveluyksiköissä pitkäaikaisen käytön kautta tavaksi, jota ei kyseenalaisteta perusoikeus näkökulmasta.Ihmisoikeusrikkomuksia kerta kaikkiaan ei haluta nähdä kun kyse on vammaisesta/kehitysvammaisesta ihmisestä. Aiheesta vaietaan...

Tiedän, että YK:n yleinen vammaislaki on onneksi saanut hyväksynnän, mutta ei se mitään käytännössä muuttanut.

Topi Rantakivi: [Historian julmuuksista minä odotan yhtä kirjaa, mikä antaa minun valottaa sivistysaivojani vähän eugeniikasta.Mutta tulen siitä aikanaan kertomaan, kunhan olen lukenut kirjan ja keskustellut tekijän kanssa],

- kirjoitatko blogin siitä?

Kiitos kommentista! Hyvää pääsiäispäiväniltaa!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Jouni Halonen ja Tuomas Sikander,

kiitos suosittelusta!

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen

Tänään,4 tammikuuta 2019 voin kirjoittaa, että pitkän ajan(noin 8 vuotta!)jälkeen nyt minun ja lapsenlapseni asiat ovat vihdoinkin!!! hyvässä mallissa.
Voimme säännöllisesti tavata toisiamme ja iloitsemme siitä!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset